Menü:

Közérdekű:

Az iroda munkaideje:
8-10, 15:30-18 óra és a szentmisék után
Szentmisék:
- hétfő, szerda, péntek: 17:00
- kedd, csütörtök: 8:00
- szombat: 8:00 és 17:00 (a vasárnapi olvasmányokkal, magyar nyelven)
- vasárnap: 9:00 (horvát nyelven), 10:30 (magyar nyelven).
Szent Család Vikária - Radanovác

Postacím: 24108 Szabadka
Peščara utca 137.
Telefon: +381 (0)24 755-002

MISEREND
A vasárnapi szentmisék a nyári időszámitástól 17 órakor,
a téli időszámitástól pedig 16 órakor kezdődnek.

Az épülő templom tervezett kinézete

Épül a Szent Család templom

2024. január 14. - FERENC PÜSPÖK ATYA RADANOVÁCON

Egyházmegyénk főpásztora, Fazekas Ferenc püspök atya 2024. január 14-én szentmisét mutatott be a radanováci Szent Család templomban. Felszentelését követően püspök atyánk folyamatosan látogatja a plébániákat, hogy megismerkedjen az ott élő hívekkel, a plébániák életével. A szentmise végén a hívek nagy örömmel köszöntötték a közéjük érkezett főpásztort, aki szivélyesen elbeszélgetett velük.

Képek az eseményről...

A szentmise felvételeit Molnár Péter fényképész készítette, akinek jóvoltából a többi kép is megtekinthető ezen a linken.

2022. április 30. - május 1. – ARANYMISE RADANOVÁCON ÉS PALICSON

Plébánosunk 2022. április 30-án, szombaton Radanovácon és május 1-jén, vasárnap Palicson aranymiséjét ünnepelte. A hálaadó szentmisékben megköszönte a Jóistennek az 50 éve tartó papi szolgálat kegyelmét, imáiba foglalva mindazokat, akik a kezdetektől fogva segítették őt az úton és akik ma is támogatják. A szentmisét Slavko püspök atya vezette, akivel együtt misézett Ilija Janjić, nyugalmazott kotori püspök, néhányan a generációs paptestvérek közül, illetve az esperesi kerület jelenlevő papjai. Szentbeszédet Janjić püspök úr, msgr. Koncz István királyhalmi plébános és Đuro Zdrakić, a németországi horvát misszió nyugalmazott papja mondott. A radanováci aranymisét, amelyen a helyi és környékbeli hívek mellett az atya egykori generációs társai (paptestvérek és világiak), valamint az Ausztriából érkezett vendégek is részt vettek, Mirjam tisztelendő nővér és énekkara, a szabadkai tamburazenekar és a helyi énekkar szolgálata tette rendhagyóvá.

A palicsi aranymisén közel 40 paptestvér vett részt, közöttük egyházmegyénk főpásztora, további két püspök és egy bíboros atya. A vasárnapi, ugyancsak háromnyelvű szentmise szónokaként Vinko Puljić, nyugalmazott szarajevói bíboros horvát nyelven, ft. Palatinus István magyarkanizsai plébános magyarul, Franjo Komarica banjalukai püspök pedig német nyelven szólt az ünnepelthez és a hívekhez. Mindannyian meleg szavakkal méltatták a jubiláló atya sokoldalú papi munkáját, amelyet Isten dicsőségére és a rábízottak üdvösségére és örömére fáradhatatlanul végez immár 5 évtizede. Nemes küldetése további végzéséhez a Jóisten áldása mellé a hívek is jó egészséget, kitartást, türelmet és sok örömet kívánnak aranymisés plébánosuknak.

Képek az eseményről...

A szentmisék felvételeit Molnár Péter fényképész készítette, akinek jóvoltából a többi kép is megtekinthető Radanovácról ezen az oldalon és Palicsról ezen az oldalon.

2019. július 7. – FELSZENTELTÉK A SZENT CSALÁD TEMPLOMOT

2019. július 7-én, vasárnap ünnepi hálaadó szentmise keretében nagyszámú helyi, környékbeli, sőt külföldről is érkezett hívő, illetve szép számban együttmiséző paptestvér jelenlétében felszentelték a Szent Család tiszteletére épült templomot. A magasztos szertartást, amelyen a hívő ember életében legfeljebb ha egyszer adódik alkalom részt venni, msgr. Vinko Puljić szarajevói metropolita érsek, a Római Egyház bíborosa vezette a szeged-csongrádi főpásztor, msgr. dr. Kiss-Rigó László, valamint a szabadkai egyházmegye főpásztorának, msgr. dr. Pénzes János püspök úrnak közreműködésével, aki e templom alapkövét hét évvel ezelőtt megáldotta és áldását adta a munkálatok elvégzésére.

A templomszentelés felvételeit Molnár Péter fényképész készítette, akinek jóvoltából a többi kép is megtekinthető a ezen az oldalon.

Képek az eseményről...

2015. december 27. – Búcsú Szent Család vasárnapján

Képek az eseményről...

2015. november 8. – Terményáldó hálaadó szentmise

Képek az eseményről...

2014. december 28. – Búcsú Szent Család vasárnapján

Képek az eseményről...

2014. október 5. – HÁLAADÓ SZENTMISE

Képek az eseményről...

2013. december 29. – BÚCSÚ

Képek az eseményről...

2013. december 24. – 2013. ÉJFÉLI MISE

Képek az eseményről...

2013. október 6. – HÁLAADÓ SZENTMISE

Képek az eseményről...

2013. június 2. – AZ ELSŐ ESKÜVŐ ÉS AZ ELSŐ KERESZTELŐ AZ ÉPÜLŐ TEMPLOMBAN

2013. június 2-án a család és a hívek nagy örömére a Szent Család tiszteletére épülő templomban megtartották az első esküvőt és egyben az első keresztelőt is. A vasárnapi szentmisében a házasság szentségét Drobina Norbert és Kiss Viola szolgáltatták ki egymásnak Ft. Leist József esperes-plébános, a tanúk, a rokonság és a helybéli hívek jelenlétében. A keresztség szentségében pedig gyermekük, a kis Dávid részesült elsőként Isten épülő hajlékában. – Kívánjuk, hogy életüket kísérje Isten bőséges áldása, a templomot pedig töltse be mind gyakrabban a keresztelésnél előforduló gyermeksírás.

Képek az eseményről...

2012. december 30. – AZ ELSŐ BÚCSÚ AZ ÉPÜLŐ TEMPLOMBAN

Szent Család vasárnapján újra ünnepre gyülekeztek a radanováci hívek: a templom búcsújára. Örömükben osztoztak az esperesi kerület megjelent papjai és ide zarándokolt hívei. Egyházmegyénk területén egyébként a radanováci az egyetlen templom, amelynek a titulusa a Szent Család. A kétnyelvű ünnepi szentmisét Msgr. Koncz István címzetes apát, királyhalmi plébános vezette a jelenlevő paptestvérekkel, igy Msgr. Stjepan Beretić, székesegyházi, ft. Dobai István ludasi, ft. Széll József kispiaci, valamint ft. Gutási Ákos horgosi plébánossal, továbbá ft. Balcsák Szilárddal, székesegyházi káplánnal és a házigazda ft. Leist József esperes-plébánossal. A búcsús szentmise ünnepi szónokai ft. Dobai István és Msgr. Stjepan Beretić atyák voltak. Mindketten hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a családok számára a földi élet során a Szent Család legyen a példakép. A szentmise végén a plébános köszönetet mondott mindazoknak a jószándékú embereknek, akik a templom építésében akár adományaikkal, akár imáikkal az első naptól a segítségére siettek: a paptestvéreknek, az adakozó híveknek, a munkálatok kivitelezőjének és felügyelőjének.

Hálát adva Istennek az elmúlt esztendő szép történéseiért, a radanováci hívek reménykedve tekintenek a következő esztendő elé, bízva a munkálatok további előrehaladásában.

Képek az eseményről...

2012. december 24. – ÉJFÉLI MISE AZ ALTEMPLOMBAN

Ádvent negyedik vasárnapján a karácsonyi gyónóbúcsút és az azt követő szentmisét még az imaházban tartottuk, másnap az éjféli szentmisét pedig már a viszonylag rövid idő alatt elkészült altemplomban.

Az éjféli misére érkező radanováci és környékbeli híveket plébános atyánk nagy szeretettel üdvözölte a bejáratnál. Az öröm, a meghatódottság, a lelkesedés őszinte pillanatai voltak ezek. Megváltónk születését kezünkben égő gyertyákkal ünnepeltük. Karácsonykor az emberek megajándékozzák egymást. Ezek az ajándékok csak mulandóak, ideig-óráig tartanak. A radanováci hívek ezzel szemben a Kisded Jézustól örök értékű ajándékot kaptak: a templomot, melynek építésével közösségünk a jelen és a jövő generáció számára a lelki épülést szolgálhatja. Az éjféli misén több mint 300 hívő volt jelen, közöttük 86 gyermek, akik a szentmise után szép karácsonyi csomagot kaptak.

Az éjféli mise óta a szentmiséket Radanovácon az altemplomban tartjuk.

Képek az eseményről...

2012. október 7. – A PÜSPÖKATYA MEGÁLDOTTA AZ ÉPÜLŐ TEMPLOM ALAPKÖVÉT

A radanováci hivek nagy örömére a délután 4 órakor megtartott ünnepélyes szentmisében Msgr. Dr. Pénzes János szabadkai megyéspüspök az épülő templom eddig elkészült pincéjében megáldotta az első radanováci templom alapkövét.
A püspök atya, ugyanakkor a szentmise szónokai is: Msgr. Koncz István püspökségi irodaigazgató, királyhalmi plébános, valamint Msgr. Andrija Anišić székesegyházi főesperes, a szabadkai Szent Rókus templom plébánosa, őszinte elismeréssel szóltak a radanováci vikária kormányzója és egyben Palics plébánosa, Ft. Leist József merész vállalkozásáról, aki a közismerten nehéz gazdasági helyzet ellenére is magára vállalta a templomépités egyáltalán nem könnyű, mégis igen felemelő feladatát.
A szentmisében megemlékeztek a mintegy 40 évvel ezelőtti eseményről, amikor a radanováci hivek lelki gondozását a szerény imaházban Msgr. Rehák József atya kezdte meg. Több évtizedes áldozatos munkáját követően nyugállományba vonulása után Ft. Zsellér Attila és Ft. Szabady Károly atya lett a radanováci hivek lelki vezetője, 2010 szeptemberétől pedig Ft. Leist József a plébános. – A szónokok hangsúlyozták a templom mindenkori szerepét egy közösség életében: a templom nemcsak Isten háza és mennyország ajtaja, hanem a hivő közösség összetartó ereje is. Ugyanakkor a templomépítésnek csak akkor van értelme, ha az a benne összejövő hiveket valóban élő közösséggé tudja formálni, mert annak hiányában az épület legfeljebb csak látványosságként szolgálhat.
A szentmise végén ft. Leist József köszönetét fejezte ki a püspök atyának, a paptestvéreknek és minden jelenlevőnek, és abbéli reményének adott hangot, hogy az új templom felszentelésére 2014-ben Jó Pásztor vasárnapján kerülhet sor.
Az alapitólevél felolvasása után a hivek nagy örömére a püspök atya megáldotta és megszentelte az épülő templom alapkövét.
A megkezdett munkát kisérje Isten bőséges áldása, a hivek állhatatos imája és minden jóindulatú ember támogatása, hogy a radanováci Szent Család templom mihamarabb elkészülhessen Isten dicsőségére és mindenki örömére!

A NAGYRADANOVÁCI SZENT CSALÁDRÓL ELNEVEZETT TEMPLOM ALAPITÓLEVELE

Az Úr esztendejének kétezer-tizenkettedik évében október 7-én, Mária, a Rózsafűzér Királynőjének emléknapján, délután négy órakor ünnepélyes püspöki szentmise keretében, amelyet Msgr. Dr. Pénzes János szabadkai megyéspüspök mutat be az egybegyűlt papsággal együtt, nagyszámú hivősereg jelenlétében, megáldjuk és az alapokba helyezzük a nagyradanováci Szent Családról elnevezett épülő templom alapkövét és az okmányokat.
Mindez pedig történik akkor, amikor a Katolikus Egyházat XVI. Benedek pápa kormányozza, a Szabadkai Egyházmegye élén Msgr. Dr. Pénzes János megyéspüspök áll, a székesegyházi főesperes Msgr. Andrija Anišić, a nagyradanováci vikária kormányzója Ft. Leist József, mint a szabadkai Újváros esperese és egyben Palicsfürdő plébánosa. A telket, melyen a templom épül, egy jóindulatú, istenfélő ember ajándékozta.
A nagyradanováci vikária Pasztorális Tanácsának elnöke Sebők István, gondnoka Csanádi József, pénztárosa Mesaroš Ljubomir, jegyző Kulhanek György, valamint a tagok: Kószó Jenő, Kiss Zoltán, Kókai Zoltán, Rakonca József, Peity Róbert és Mladen Soldo.
A nagyradanováci Helyi Közösség elnöke Milutin Đurašković.
A templom Branislav Čopić, okleveles épitészmérnök és Paula Milodanović okleveles tervezőmérnök tervei alapján épül.
A templom felépitésének munkálatairól az „Express-Servis“ épitkezési vállalattal kötöttünk szerződést, mely Miodrag Bardić vállalkozó tulajdona.
Reméljük, hogy ezt a nemes kezdeményezést Isten segitségével, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával, valamint a jószándékú emberek hozzájárulásával meg tudjuk valósitani a nagyradanováci hivőközösség számára.
Szeretnénk, ha ez a templom itt Nagyradanovácon a köztünk lakó Isten látható hajléka, a hivősereg lelki otthona, a békének és a testvéri együttélésnek a jele lenne közöttünk.

O. A. M. D. G.

Képek az eseményről...

2012. JÚLIUS 2. - ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL MEGKEZDŐDÖTT A RADANOVÁCI TEMPLOM ÉPÍTÉSE

Sarlós Boldogasszony ünnepén a radanováci és környékbeli hívek, a Pasztorális Tanács, a munkálatokat kivitelező vállalat, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében ft. Leist József plébános az alkalmi szertartás során Isten áldását és a Szűzanya hathatós támogatását kérte a mai nappal ténylegesen is megkezdett munkálatokra. A napi evangélium elhangzása után a hívek egy szívvel-lélekkel imádkoztak és énekeltek, a plébános atya pedig megáldotta az építkezés helyszínét, a híveket és az építőket, majd szimbolikusan megkezdte a radanováci Szent Család templom alapjainak ásását. Ekkor megszólaltak a harangok. Sokan – ifjak és idősek egyaránt - a meghatódottságtól, az örömtől, a pillanat magasztosságától könnyeikkel küszködtek. Annál is inkább, mert kezdetét vette a hívő közösség első templomának építése, ahol méltóképpen történhet Isten dicsőítése és magasztalása. Sok mára már idős ember gyermekkori álma látszik valóra válni, ugyanakkor a fiataloké is, hogy végre ennek a községnek is legyen temploma.

- A templom, amely mindig is a jelen- és az utókor számára épül, az a hely, amely azt szolgálja, hogy mindenkor Krisztus közelségében maradjunk, ahol nap mint nap találkozhatunk, erőt meríthetünk az égből alá szállott kenyérből, aki táplálékunk a mennyek országa felé vezető utunkon – nyilatkozta az ünnepség után a plébános atya, majd hozzá tette: - A templom építésének hírét a radanováciak nagy örömmel fogadták. Egy olyan növekvő közösségről van szó, amelynek Isten tisztelete figyelemre méltó. Megemlíthetem, hogy amióta az imaházban egész napos szentségimádásunk van, a hívek buzgón jönnek és önként jelentkeznek az imaórák betöltésére. Szép számban vagyunk a Lourdes-i kilenceden is, ugyanakkor a szentmiséken való részvétel is megnőtt. – A munkálatokat egyébként igen rövid időn belül kezdhettük meg: a telekajándékozást követően mindössze négy hónap leforgása alatt sikerült a tervet és a különféle hatósági engedélyeket beszerezni. A templom alapjainak püspöki megáldására várhatóan október 7-én kerül sor. Munkánkat és minden törekvésünket, hogy a Szent Család tiszteletére épülő templom mihamarabb elkészüljön, a Boldogságos Szűzanya pártfogásába ajánljuk, akinek szobra a mai naptól az építkezés színhelyén áll.

Képek az eseményről...

2011. december 29. – Búcsú és az épülendő templom telkének megáldása

A Szent Család tiszteletére szentelt szerény imaház – a fennállása óta második alkalommal megtartott éjféli misét követően, amelyen mintegy 250 hívő vett részt, ebből 80 a gyermekek száma - az ünnep előestéjében ismét zsúfolásig megtelt: búcsúnkat jöttünk ünnepelni, melyre az esperes-kerületből és Szabadkáról is érkeztek nemcsak hívek, de lelkipásztorok is, így Msgr. Koncz István püspökségi irodaigazgató, királyhalmi plébános, Msgr. Beretić Stjepan, a székesegyház plébánosa, Ft. Dobai István, ludasi plébános, Széll József kispiaci plébános és Ft. Szöllősi Tibor, székesegyházi káplán. Rövid idő leforgása alatt jelenlétével másodszor tisztelt meg bennünket Msgr. Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki püspök atya, aki a fáradtságot nem sajnálva most is nagy örömmel tett eleget a meghívásnak és jött közénk, hogy szívhez szóló szentbeszédével buzdítson bennünket, és hogy figyelmünket a Szent Család követendő példájára irányítsa, az általa képviselt értékekre: a lelki, a testi és a családi egységre, a szeretetre, az áldozatvállalásra, az Istenbe vetett hitre, amelyeket azonban mint Istentől kapott kegyelmi ajándékokat manapság sajnálatos módon annyira megcsúfolnak. Egyben nagy örömét fejezte ki, hogy közösségünknek a templom építésére vonatkozó elgondolása Isten segítségével immár elkezdődhet, hiszen a helybéli Garzó Imre nagylelkű adományozásával az építkezési telek a rendelkezésre áll.

A telek ajándékozására éppen Szent Miklós püspök emléknapján került sor, amikor plébánosunk, Ft. Leist József a számításba jövő telkek áttekintése után felkereste Garzó urat, hogy a tulajdonában levő telek megvétele felől érdeklődjön. Garzó Imre a 3.500 m2 területű termő gyümölcsösét, amely egyébként Radanovác szívében található, ingyen bocsátotta a helyi egyházközség rendelkezésére, hogy ott megépülhessen az Isten méltó imádását szolgáló Szent Család templom. Az ajándékozásról a hívek a december 18-án bemutatott szentmisén értesültek, mely szentmisét az adományozó elhunyt édesapja lelke üdvéért szolgáltatta. A köszönet és a hála kifejezéseként a hívek a szentmise végén külön-külön kezet fogtak az adományozóval, közöttük nem kevesen a meghatódottságtól könnyekkel küszködve.

A búcsús szentmise résztvevői a főpásztori áldás előtt egy másik, ugyancsak szép történetnek lehettek a fültanúi. Plébánosunk felkérésére a 80 évnél is idősebb Bartus Erzsébet elmesélte, hogy a templom építésének gondolatát már 70 esztendővel ezelőtt felvetette a Radanovácon is szolgáló akkori lelkipásztor, Msgr. Bertron Ferenc, aki a templom helyét az idén ajándékba kapott telek környékére álmodta. Akkori hittanosait arra biztatta, hogy az építkezésnél majd ők is hordani fogják a téglát. Sajnos, a bekövetkezett történelmi körülmények mindezt meghiúsították, de úgy látszik, 70 év elteltével az Isteni Gondviselés jóvoltából mégis sor kerülhet rá.

A szentmise után a főpásztor, a papság és hívek személyautókkal és a plébános által biztosított autóbusszal átmentek az ajándékba kapott telekre, ahol a főpásztor megáldotta nemcsak a majdani építkezésre szolgáló területet, hanem a keresztet és a harangot is, amelyet a tettre kész hívek advent utolsó napjaiban vittek át az imaház elől. A lelkiekben valóban gazdag radanováci búcsú szerény agapéval zárult, és annak a reményében, hogy Isten segítségével az építkezés nemcsak megkezdődhet, de a belé vetett hittel egy napon be is fejeződik.

Mindezen események történtek 2011-ben a Család Évében, a radanováci Szent Család hívőközösség búcsúján, Isten nagyobb dicsőségére.

Képek az eseményről...

2011. október 30. - ÖRÖMÜNNEP VOLT RADANOVÁCON

Istennek hála október 30-án, vasárnap hívőközösségünk újabb örömteli eseményén vehettünk részt. A szívünk repesett az örömtől, mert Radanovác történelmében szerény imaházunkba először látogatott el püspök. Msgr. Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki püspök úr jött közénk, hogy Msgr. Koncz István prépost atyával és Ft. Leist József esperes plébánosunkkal bemutassa azt az ünnepi szentmisét, amelyben négy felnőtt keresztelkedett, hárman járultak először szentáldozáshoz, nyolcan pedig a bérmálás szentségében részesültek. Az alkalomra mind a felnőttek, mind a gyermekek igen szép számban eljöttek, úgyhogy az imaház szűkösnek bizonyult. Szerettünk volna részesei lenni a felemelően szép eseménynek, hiszen Radanovácon bérmálás eddig még sohasem volt. A szentségben részesülők mellett mindannyiunkat mélyen megérintettek László püspök úr szívhez szóló szavai, buzdítása, bíztatása és egyben reménye, hogy egy napon e kicsiny, de összetartó közösségnek sikerül megvalósítania szép tervét és a településen felépülhet a templom. Addig sem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy személy szerint mindannyian Isten templomai vagyunk, mely templomnak szívünk a harangja, amely ha egyként szól, Isten nagyobb dicsőségét hirdeti. Ez egyben a keresztény ember küldetése is. A püspök atya kiemelte azt is, mennyire csodálatos a hitünk, hiszen a szentségben részesültek közül néhányan idősebb korban érezték a késztetést a Szentlélek ajándékainak vételére. Ehhez természetesen nagyban hozzájárult Ft. Leist József atya buzgó lelkipásztori törekvése és igyekezete is, aki abban a nemrég megalakult Pasztorális Tanács és a hívek támogatását is élvezi.

A szentmise végén plébános atyánk megköszönte a püspök úrnak, hogy meghívását elfogadta, egyben kifejezte reményét, hogy a hívek újra találkozhatnak vele, méghozzá imaházunk búcsújának ünnepén, mely alkalomból – még a Család évében – az esperes kerület híveit zarándoklatra várja Radanovácra, mint egyházmegyénk egyetlen helységébe, ahol Isten házát a Szent Család tiszteletére szentelték.

Képek az eseményről...

2011. július 10. - A PASZTORÁLIS TANÁCS ÜNNEPÉLYES ESKÜTÉTELE

Örömteli eseménynek lehettek részesei a július 10-ei szentmise résztvevői: az immár osztatlan hívőközösségnek számító radanováci Szent Család Vikária első Pasztorális Tanácsa - az Egyházmegyei Hatóság megerősítő határozata, valamint a napokban megtartott alakuló ülés után - a vasárnapi szentmisében, tehát a hívek jelenlétében ünnepélyesen letette az esküt. Az eskütétel éppen a magvetőről szóló evangélium vasárnapjára esett, amikor is azért imádkoztunk, hogy Isten Igéjének befogadásához tudjunk mindenkor jó termőtalajnak bizonyulni és így sokszoros termést hozni, Isten országának állandó növekedését, embertársainknak pedig mindenkor üdvét szolgálni. Az elhangzott példabeszéd tanítása Pasztorális Tanácsunk működése tekintetében is irányadó. Ft. Leist József plébánost az előttünk álló ötéves időszakban a következő első közvetlen munkatársak segítik: Sebők István (a Pasztorális Tanács világi elnöke), Mesaroš Ljubomir (pénztáros), Csanádi József (gondnok), Kulhanek György (jegyzőkönyvvezető), Kiss Zoltán, Kókai Zoltán, Kószó Jenő, Péity Róbert, Rakonca József és Soldo Mladen (tagok). - Pasztorális Tanácsunk munkáját, hívőközösségünk épülését szolgáló igyekezetét a hívek támogatása mellett kísérje Isten bőséges áldása.

Képek az eseményről...

A SZENTMISÉK ELŐTT A RÓZSAFŰZÉR BUZGÓ VÉGZŐI

2011. június 20. - SZENTSÉGIMÁDÁS RADANOVÁCON

Az idei esztendőtől kezdve az Oltáriszentség egész napos imádásának Radanovácon is van kijelölt napja. Június 20-án így idén második alkalommal jöttek össze a buzgó hívek, hogy a kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkozzanak és énekeljenek. Az előző vasárnapi szentmisében kihirdetett szentségimádásra nagy örömmel jelentkeztek a hívek, és készségesen vállalták nemcsak a jelenlétet, hanem az imaórák vezetését is, amelyek áhitatából egész idő alatt az Oltáriszentség iránti őszinte hála, szeretet és ragaszkodás volt érezhető. A szentségimádásra – munkanap ellenére – lehetőség szerint minden korosztály képviselője igyekezett eljutni. Külön dícséretet érdemel a gyermekek jelenléte és aktív részvétele.

Képek az eseményről...

2011. április 17-24. – HÚSVÉT RADANOVÁCON

Istennek hála, az idei Húsvétot lelkiekben gazdag előkészület előzte meg, magát a feltámadást pedig magasztosan ünnepeltük meg.
A nagyböjt ideje alatt a buzgó hívek a vasárnapi szentmise előtt szorgalmasan végezték a keresztúti ájtatosságot. A nagyhetet az ünnepélyes virágvasárnapi barkaszenteléssel és körmenettel kezdtük. Aznap volt a húsvéti szentgyónás is, amelyre igen szép számban jöttek el a hívek: Radanovácon ennyien még soha nem végezték el a szengyónást, a szentmise alatt pedig még soha nem járultak ilyen számban szentáldozáshoz. A nagypénteki keresztutat hozzávetőleg 70 hívő végezte. A Krisztus Urunk szenvedése állomásait megjelenítő képek hordozásában minden korosztály, illetve életállapot képviselte magát, így a gyermekek, a fiatalok, a felnőttek, az idősek, a leendő elsőáldozók, a bérmálásra készülők, sőt még a Helyi Közösség képviselői is aktív részesei voltak ennek a hívek körében oly sokat jelentő ájtatosságnak.
A keresztút XIV. állomása, a szent sír egyesek számára talán szokatlan helyen került felállításra: az imaház előtti kereszt tövében, vagyis gyakorlatilag az utcán, így az éppen arra járók is megállhattak imádkozni, mások pedig akár csak elgondolkodhattak a tényen, hogy Jézus mindannyiunkért feláldozta magát. – A feltámadás szertartásai után, amelyek a palicsi templomban voltak, Radanovác hívő népe helyben a vasárnapi szentmisében ünnepelte meg Húsvét örömét és üzenetét. Az imaház ez alkalommal is szűkösnek bizonyult, amit az eseményről készült felvételek is jól mutatnak.
A megélt lelki örömökért köszönet és hála a Jóistennek és mindazoknak, akik mindehhez bármilyen módon hozzájárultak.

Virágvasárnap - Képek az eseményről...

Nagypéntek - Képek az eseményről...

Húsvétvasárnap - Képek az eseményről...

2011. február 2-9. – LOURDES-I KILENCED RADANOVÁCON

Köszönve plébánosunk és a palicsi egyházközség igen sokoldalú és segítőkész hívője, Varga András erőfeszítésének és keze munkájának, az imaháznak február eleje óta új színfoltja van: a szemet gyönyörködtető és így imádságos áhitatra buzdító Lourdes-i barlang, a Szűzanya és a kis Bernadett szobrával. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepétől kezdve a hívek Kis Szuzanna tanítónő és hitoktató vezetésével nagy örömmel és őszinte lelkesedéssel végezték a kilencedet a Szűzanya tiszteletére, immár a barlang előtt, amelynek ünnepélyes megáldására február 6-án, a vasárnapi szentmisében került sor. Felvételeink az eseményt és az ájtatosság szorgalmas résztvevőit örökíti meg.

Képek az eseményről...

2011. január 30. – A HELYI KÖZÖSSÉG ÉS AZ ÓVODA/NAPKÖZI MEGÁLDÁSA

Radanovácon a házszentelések időszakában 60 család jelentkezett, hogy otthonukat a plébános felkeresse és megszentelje. A felkérések számáról Ft. Leist József atya megilletődve értesült, és azoknak nagy örömmel tett eleget, hiszen a hívekkel való személyes találkozásnak ez a lehetősége nemcsak az ismerkedésre, hanem a közösségépítésre is jó alkalom. Igényüket a hívek Csanádi Józsefnél jelenthették be, aki azt is készségesen vállalta, hogy az atyát a családokhoz elkísérje. A radanováci házszenteléseket különlegessé tette a Helyi Közösség kezdeményezése, hogy az atya az ő helyiségeit is szentelje meg. A kéréshez a Naša radost Iskoláskor Előtti Intézmény is csatlakozott, amelynek a Helyi Közösséggel egy födél alatt óvodája és napközije van Radanovácon. Az épületek megszentelésére, amely az érintettek és az egyház példaértékű együttműködését bizonyítja, a január végi vasárnapi szentmise után került sor, mely szentmisén természetesen a városi önkormányzat képviselője, az óvodák igazgatója és a Helyi Közösség vezetősége is részt vett. A szentmise befejeztével a hívek a vendégekkel és a vezetőséggel együtt átmentek a Helyi Közösség épületébe, ahol a szorgalmas radanováci asszonyok finom süteménnyel várták őket. Az eseményt az a körülmény tette igazán jelentőssé, hogy a kezdeményezéssel, melynek során feszület került a Helyi Közösség helyiségének falára, a két intézmény a keresztény értékek mellett kívánt tanúságot tenni, mégpedig ebben a formában Szabadka város területén elsőként.

Képek az eseményről...

2010. december 24. – ÉJFÉLI MISE RADANOVÁCON – Egy hívő lelki élményei

Imaházunkat mintegy négy évtizeddel ezelőtt szentelték fel. Az esemény örömmel töltött el bennünket, híveket, hiszen ettől kezdve vasárnap és ünnepnap helyben vehettünk részt a szentmisén. Igaz, erre havonta csak két alkalommal volt lehetőség, azzal, hogy a hideg téli hónapokban szentmiséink egyáltalán nem voltak.

Változás állt be az utóbbi néhány hónapban, amióta a Püspöki Hatóság döntése értelmében az imaház és a hivek lelki gondozását Ft. Leist József atya vette át. A palicsi plébános, aki egyben az immár osztatlan Radanovác település plébánosa is, imaházunkban minden vasárnap délután szentmisét mutat be, amelyeken a hivek igen figyelemre méltó számban vesznek részt.

Plébánosunk Karácsony előtti bejelentését, miszerint Radanovácon éjféli mise is lesz, nagy örömmel, de ugyanakkor némi kétkedéssel fogadtuk: vajon hányan fogunk majd összejönni együtt ünnepelni, miként fogjuk megélni a felemelően szép ünnepet, annál is inkább, mert amióta imaházunk van, éjféli misét abban még soha nem tartottak. Kételyeink és a mostoha időjárás ellenére a szerény épület mégis megtelt hivekkel, sőt, az alkalomra szűkösnek is bizonyult: a radanováci első éjféli misén 30 gyermek és csaknem 100 felnőtt vett részt.

A jelenlevőkön látszott, hogy mindenki elégedett és boldog. Együttlétünk egy kicsit hosszabbra sikeredett, mert a szentmise után még maradtunk beszélgetni, örömünknek hangot adni. Mert hiszen boldogok voltunk, örültünk annak, hogy Nagyradanovác történetében először éjféli szentmisében is megemlékeztünk Krisztus Urunk születéséről. A szentmisén részt vevő gyermekek között csomagokat osztottunk, egymásnak pedig boldog karácsonyi ünnepeket kivántunk.

Az idő múlásával még ma is többen érdeklődnek vagy csodálkoznak: Radanovácon valóban éjféli szentmisét tartottak? - Éjféli misénk vagy annak akár csak utólag hallott híre tehát sokakat megérintett. Ahogyan másnap a karácsonyi ünnepi szentmise résztvevőivel, úgy az utólag érdeklődőkkel vagy a távolmaradásuk felett sajnálkozókkal ma is boldogan osztjuk meg az akkor megélt lelki örömöket.

Csanádi József

Képek az eseményről...

2010. november 28. – MEGÁLDOTTÁK A KERESZTET ÉS A HARANGOKAT

Isten kegyelméből nem mindennapi eseménynek lehettek részesei a radanováci hívek november 28-án. E kis hívőközösség, amely szeptember óta a palicsi plébániához tartozik, nem egész három hónap után keresztet állított és új harangokat szentelt. Történt mindez Isten segítségével, plébánosuk kezdeményezésére, Radanovác Helyi Közösség hathatós támogatásával és adományozásával, valamint a helyi hívek példaértékű összefogásával. A kereszt állításánál, amelyet a Helyi Közösség ajándékozott, az Elektrovojvodina szabadkai részlege is nagy segítséget nyújtott Pižurica úrral az élen. Az imaház előtt felállított keresztet és harangokat advent 1. vasárnapján Msgr. Slavko Večerin atya, általános helynök áldotta meg a paptestvérek, nagyszámú hívő, a Helyi Közösség és a városi önkormányzat képviselőinek jelenlétében. A harangok megszólalására az emberek szemében örömkönnyek jelentek meg. "Végre Radanovácon is szólhat a harang, most már mi sem számítunk kivétélnek a többi községhez képest, minket is harangszó ébreszt, szólít az imára, hív a templomba! A kereszt és a harangok állításával egy új időszak kezdődik életünkben, hiszen ettől kezdve sokunk nagy örömére minden vasárnap lesz helyben szentmise. Büszkék vagyunk harangjainkra, és ígérjük, szót fogadunk azok hívó szavára!" – hallhattuk a kereszt és harangok megáldásakor.
A szertartás a zsúfolásig megtelt imaházban szentmisével folytatódott, amelyben horvát nyelven Ft. Franjo Ivanković tavankúti esperes-plébános, magyar nyelven pedig Ft. Bunford Vilmos kupuszinai plébános, apatini esperes mondott szentbeszédet. Az ünnepi szónokok az Úrjövet, mint Istentől kapott kegyelmi idő gyümölcsöző felhasználásának fontossága mellett a kereszt és a harangok szerepéről is szóltak: a felállított kereszt azt mutatja, hogy itt hívő keresztények élnek, az imára és szentmisére hívó harangok, a vészt, örömet vagy fájdalmat jelző harangok pedig az Istenben forrásozó szeretet melletti tanúságtételre késztetik a hívő embert. A most megáldott kereszt és harangok hirdessék mindenkor Isten dicsőségét és szolgálják a hívek üdvét!

Képek az eseményről...

2010. szeptember 19. – TANÉVNYITÓ SZENTMISE

Szeptember 19-én Radanovácon is sor került a táskaáldással egybekötött ünnepélyes tanévnyitó szentmisére. A délutáni szentmisére figyelemre méltó számban érkeztek iskolatáskával a hátukon a gyermekek, akik a szentgyónást is igyekeztek elvégezni, hogy tiszta szivvel kérhessék a Szentlélek Úristen kegyelmi ajándékainak kiáradását az új tanévre, tanáraikra, szüleikre, plébánosukra, hitoktatóikra. Énekükkel, imáikkal és szavalataikkal igyekeztek aktivan bekapcsolódni a szentmisébe, amelynek során a plébános atya külön köszöntötte az elsősöket. A jelenlevő gyermekek száma alapján plébánosunk örömének és elégedettségének adott hangot, és mindnyájukat szorgalmas és kitartó tanulásra, továbbá a szentmisék látogatására buzditotta. A közös fényképezkedés után a radanováci hittanosok is hasznos alkalmi ajándékokban részesültek.

Képek az eseményről...

2010. szeptember 12. – AZ ÚJ PLÉBÁNOS ELSŐ SZENTMISÉJE

A püspök atya augusztus 20-ai keltezésű dekrétuma értelmében a radanováci hivek lelkipásztori gondozását Ft. Leist József palicsi plébános látja el, aki első szentmiséjét az imaházban szeptember 12-én 16 órakor mutatta be nagyszámú hivő és a Helyi Közösség, továbbá a város képviselőinek jelenlétében. Ez alkalomra már az osztrák adományból származó villanyorgona is a helyére került. Az új plébános, aki a helybeliek számára korábbról is jól ismert, meleg szavakkal köszöntötte a szentmisére és egyben az első találkozásra összegyűlt hiveket, és örömmel osztotta meg velük a jövőt illető elképzeléseit: Radanovác hivő népe a jövőben többé nem lesz megosztott, hiszen nem fog részben Palicshoz, részben a városhoz tartozni; a közeli jövőtől kezdve Radanovácon minden vasárnap lesz szentmise; beindul a plébániai hittan is; a szentségház kialakitásával Radanovácon mindig jelen lesz az Úr Jézus; remélhetőleg hamarosan sor kerülhet az új harangok megáldására; az iroda is dolgozni fog, igy a hivek helyben intézhetik teendőiket, és ami a legfelemelőbb, Isten segitségével templomot is szeretnénk épiteni. Ebbéli törekvéseiben a plébánost a hivek mellett a közhatalom jelenlevő képviselői is támogatásukról biztositották. – A szentmisét szerény agapé és kötetlen beszélgetés követte.

Képek az eseményről...

Vissza