Menü:

Közérdekű:

Az iroda munkaideje:
8-10, 15:30-18 óra és a szentmisék után
Szentmisék:
- hétfő, szerda, péntek: 17:00
- kedd, csütörtök: 8:00
- szombat: 8:00 és 17:00 (a vasárnapi olvasmányokkal, magyar nyelven)
- vasárnap: 9:00 (horvát nyelven), 10:30 (magyar nyelven).
Eseménynaptár

Egy biztató példa - LEIST JÓZSEF PLÉBÁNOS KARÁCSONYA

Ft. Leist József palicsi plébános a plébániáján és vikáriáján végzett rendszeres lelkipásztori feladatokon kívül ezen a karácsonyon is részt vett egy különleges programban. Ugyanis ő már hosszabb ideje rendszeresen meglátogatja a palicsi Villa Ancora idősek otthonában élő időseket és betegeket. Karácsony előtt mintegy tizenöt idős és beteg embert gyóntatott meg az otthonban. Ráadásul a legutóbbi karácsonyt együtt kívánta ünnepelni az otthon használóival és alkalmazottaival. Megkérdezte az otthon vezetőségét, hogy elfogadják-e, hogy részt vegyen karácsony napján az ebéden az otthon lakóival együtt, amit örömmel el is fogadtak. Megállapodtak és megvalósították. A fotók türközik az ebéd közbeni hangulatot. 2023. december 30-án, pénteken szentmisét celebrált a Villa Ancorában, amelyen harmincöt idős és beteg személy vett részt. Valóban szép és biztató példája ez az idősek és betegek körében végzett karácsonyi apostolkodásnak.

Andrija Anišić2022. április 30. - május 1. – ARANYMISE RADANOVÁCON ÉS PALICSON

Plébánosunk 2022. április 30-án, szombaton Radanovácon és május 1-jén, vasárnap Palicson aranymiséjét ünnepelte. A hálaadó szentmisékben megköszönte a Jóistennek az 50 éve tartó papi szolgálat kegyelmét, imáiba foglalva mindazokat, akik a kezdetektől fogva segítették őt az úton és akik ma is támogatják. A szentmisét Slavko püspök atya vezette, akivel együtt misézett Ilija Janjić, nyugalmazott kotori püspök, néhányan a generációs paptestvérek közül, illetve az esperesi kerület jelenlevő papjai. Szentbeszédet Janjić püspök úr, msgr. Koncz István királyhalmi plébános és Đuro Zdrakić, a németországi horvát misszió nyugalmazott papja mondott. A radanováci aranymisét, amelyen a helyi és környékbeli hívek mellett az atya egykori generációs társai (paptestvérek és világiak), valamint az Ausztriából érkezett vendégek is részt vettek, Mirjam tisztelendő nővér és énekkara, a szabadkai tamburazenekar és a helyi énekkar szolgálata tette rendhagyóvá.

A palicsi aranymisén közel 40 paptestvér vett részt, közöttük egyházmegyénk főpásztora, további két püspök és egy bíboros atya. A vasárnapi, ugyancsak háromnyelvű szentmise szónokaként Vinko Puljić, nyugalmazott szarajevói bíboros horvát nyelven, ft. Palatinus István magyarkanizsai plébános magyarul, Franjo Komarica banjalukai püspök pedig német nyelven szólt az ünnepelthez és a hívekhez. Mindannyian meleg szavakkal méltatták a jubiláló atya sokoldalú papi munkáját, amelyet Isten dicsőségére és a rábízottak üdvösségére és örömére fáradhatatlanul végez immár 5 évtizede. Nemes küldetése további végzéséhez a Jóisten áldása mellé a hívek is jó egészséget, kitartást, türelmet és sok örömet kívánnak aranymisés plébánosuknak.

Képek az eseményről...

A szentmisék felvételeit Molnár Péter fényképész készítette, akinek jóvoltából a többi kép is megtekinthető Radanovácról ezen az oldalon és Palicsról ezen az oldalon.

2019. július 14. – ÚJMISE PALICSON ÉS RADANOVÁCON

Újmisésünk, Koleszár József 2019. július 14-én, vasárnap a 10 órakor Palicson és 17 órakor Radanovácon mutatta be első szentmiséjét.

A családtagok és a paptestvérek, diakónus atyák mellett sok hívő vett rész ezen az igazán rendhagyóan megszervezett, ugyanakkor lelkiekben gazdag eseményen, amikor is imádságos lelkülettel és énekekkel adtak hálát Istennek.

A újmise felvételeit Molnár Péter fényképész készítette, akinek jóvoltából a többi kép is megtekinthető a ezen az oldalon.

Képek az eseményről...

2019. július 7. – FELSZENTELTÉK A SZENT CSALÁD TEMPLOMOT

2019. július 7-én, vasárnap ünnepi hálaadó szentmise keretében nagyszámú helyi, környékbeli, sőt külföldről is érkezett hívő, illetve szép számban együttmiséző paptestvér jelenlétében felszentelték a Szent Család tiszteletére épült templomot. A magasztos szertartást, amelyen a hívő ember életében legfeljebb ha egyszer adódik alkalom részt venni, msgr. Vinko Puljić szarajevói metropolita érsek, a Római Egyház bíborosa vezette a szeged-csongrádi főpásztor, msgr. dr. Kiss-Rigó László, valamint a szabadkai egyházmegye főpásztorának, msgr. dr. Pénzes János püspök úrnak közreműködésével, aki e templom alapkövét hét évvel ezelőtt megáldotta és áldását adta a munkálatok elvégzésére.

A templomszentelés felvételeit Molnár Péter fényképész készítette, akinek jóvoltából a többi kép is megtekinthető a ezen az oldalon.

Képek az eseményről...

2019. július 6. – PAPSZENTELÉS

2019. július 6-án, szombaton, a 17 órakor kezdődő szentmisében az egyházmegye főpásztora, msgr. dr. Pénzes János áldozópappá szentelte a plébániánkon 12 éve szolgáló, és két éve megözvegyült állandó diakónust, Koleszár Józsefet.

A család, a rokonság, a barátok és az ismerősök, illetve a paptestvérek mellett nagyon sokan voltak részesei ennek a felemelően szép eseménynek Palicsról, Radanovácról, Kupuszináról, de a környező településekről is, ahol eddigi szolgálata során az újmisés megfordult.

A papszentelés felvételeit Molnár Péter fényképész készítette, akinek jóvoltából a többi kép is megtekinthető a ezen az oldalon.

Képek az eseményről...

ELSŐÁLDOZÁS 2019.

Idén az elsőáldozókat május 26-án és június 2-án ünnepeltük. Május 26-án kilencen járultak először szentáldozáshoz:
Arnold Adél
Arnold Tamás
Becskei Violetta
Kovács Jázmin
Lőrinc Hanna
Marusinác Tamás
Molnár Bertalan
Nyers Andrea
Szögi Alex.

Június 2-án ketten járultak az Úr asztalához:
Malatinski Laura
Rogić Ena.
Elsőáldozóinkat és szüleiket továbbra is a hívek imáiba ajánljuk.

Képek az eseményről...

2017. augusztus 21. - KÖRMENET SZENT ISTVÁN EREKLYÉJÉVEL

Az idei búzából készült kenyér megszentelésével kezdődött augusztus 21-én Palicson az az előesti szentmise, amelyben a hívőközösség plébánia-templomba búcsúját, Mária, Világ Királynőjének ünnepét és első szent királyunkat, Szent Istvánt ünnepelte. Ilyenkor a szentélyt évek óta az alkalomra sütött gyönyörű kenyér és a plébániánk családjai számára készített kiscipók díszítik. Így volt ez idén is, azzal, hogy a szentmiseáldozatra érkező híveket az oltárra kihelyezett Szent István-ereklye fogadta, melyet Ft. Pesznyák Béla atya, a kanadai szórványmagyarságot évtizedeken keresztül önzetlenül szolgáló lelkipásztor bocsátott nagy örömmel erre az alkalomra plébánosunk és híveink rendelkezésére.

A rendhagyó szentmisében elsősorban hálát adtunk Istennek, amiért nemzetünket, de ugyanakkor az egyetemes egyházat is megajándékozta Szent István királlyal, akinek életszentsége a hálás utókort követésére kötelezi, és mert személyében legbölcsebb uralkodónkat tisztelhetjük, amiért a magyar földre a kereszténység világosságát hozta, házat és hazát Sziklára, Krisztusra alapozva népünknek hitből-erkölcsből egyházat és védőbástyát épített. A szentmisében természetesen Máriához, Égi Édesanyánkhoz is imádkoztunk, akit Isten a Föld és az Ég királynőjévé avatott, Szent István király pedig nemzetünk Nagyasszonyává választott. Plébániánk búcsúján alázatos lélekkel Máriához folyamodtunk és kértük, legyen továbbra is sokszor esendő, ám bizakodó gyermekeinek hatékony szószólója Szent Fiánál nemcsak bajainkban, gondjainkban, de örömeinkben is, hogy az Ő életútját szem előtt tartva erőt meríthessünk az oly sok nehézséggel tüzdelt mindennapok türelmes elviseléséhez, miközben igyekezzünk az Istenbe vetett bizalom és a szeretet útját járni.

A szentmise végén két alkalmi szavalattal emlékeztünk meg a verejtékes munka eredményeképpen asztalra kerülő mindennapi kenyérről, majd következett a körmenet Szent István ereklyéjével. A menetet a ministráns és a népviseletbe öltözött gyerekek vezették, karjukon a megszentelt kenyereket tartalmazó kosarakkal, majd őket követte az ereklye, melyet plébánosunk, Ft. Leist József vitt. Az ereklye után haladtak az énekesek és a hívek, akik egész idő alatt áhitatos lélekkel Mária-énekeket énekeltek. A körmenet a hívő ember földi zarándoklatát jelképezi, amely Isten segítségével és az előttünk élt és példaképül szolgáló szentek, így Szent István király életszentségének követésével a végcél, Isten boldogító színe látása felé halad. A jelenlevő hívek számára igen felemelő pillanatok voltak ezek, különösen amikor a körmenet végén a templomba visszaérve az ereklye előtt kifejezhették hódolatukat, illetve magukhoz vehették a földi táplálékul szolgáló kenyeret, mint Isten szerető gondoskodásának megnyilvánulását.

Hála és köszönet mindazoknak, akik e szép lelki élményt számunkra lehetővé tették. Bízunk benne, hogy jövőre is lesz Szent István-körmenet a Délvidéken, amelyről lelkiekben feltöltődve tudunk otthonainkba térni.

Képek az eseményről...

2015. augusztus 25. - 50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

2015. augusztus 25-én nem mindennapos eseménynek volt színhelye a plébániánk. Ezen a napon templomunkban hálaadó szentmisét mutatott be az egykori Jugoszlávia területén működő püspökségek közötti szeminárium 1965-ben, tehát fél évszázada érettségizett növendékeinek 29 jelenlevő képviselője. A középiskolai tanulmányokat 1961-ben megkezdő és 1965-ben befejező generáció tagjai tíz éve rendszeresen találkoznak valamelyik évfolyamtársuknál. Az idei találkozó vendéglátója plébánosunk ft. Leist József volt, azzal, hogy a jubiláló egykori diákok Kulán gyülekeztek ft. Juhász György atyánál, aki msgr. Koncz Istvánnal és ft. Szauer Miklóssal együtt ugyancsak e generáció tagja a Szabadkai Püspökség területéről.

Az 50 éve érettségizett generáció tagjai közül többen is a papi pályát választották. Közéjük tartozik msgr. Vinko Puljić szarajevói érsek atya, a római egyház bíborosa, aki tisztjénél fogva részese volt az előző és a mostani Szentatya megválasztásának, továbbá msgr. Franjo Komarica banjalukai püspök atya. A világi hivatást választottak között pedig elismert orvosok, megbecsült állatorvos, szociális munkások vagy sikeres vállalkozók vannak.

Az 50 éves osztálytalálkozóra egyébként 29-en tudtak eljutni, köztük 18 pap, élükön a bíboros úrral és a püspök atyával. A szép számban megjelent palicsi hívek számára őszinte örömet jelentett a szentmise, valamint a tény, hogy az 50 éves osztálytalálkozó résztvevői jelenlétükkel megtisztelték e plébániát, ugyanakkor részesei lehettek nemcsak a vendégek örömének, hanem ég felé szálló hálájuknak is.

Mind a hívek, mind plébános atyánk meleg szavakkal köszöntötték a plébániánkra érkezett vendégeket, de az imában és az énekben is igyekeztek együtt érezni az ünneplőkkel. Valószínűleg sokáig szívünkben-emlékezetünkben maradnak a bíboros atya közvetlenségtől és krisztusi alázattól átitatott szavai, melyekkel az Istenhez fordulás fontosságára, a szívbéli megbocsátás szükségességére, az imának a hívő ember életében betöltött szerepére vagy az önátadó szeretetre hívta fel a figyelmet.

Nemkülönben Komarica püspök úrnak a búcsúzáskor a jelenlévőkhöz intézett nagyon is emberi, és így igen megérintő és gondolkodásra késztető mondatai, ugyanakkor a világi pályát választott résztvevők által megfogalmazott és mindannyiuk-mindannyiunk együttes fohásza a műtét előtt álló plébánosunk mielőbbi gyógyulásáért.

Az 50 éves érettségi találkozó résztvevőit Kis Rigó László, szeged-csanádi püspök atya is vendégül látta a szegedi püspöki palotában. A vele való találkozás mindenki számára emlékezetes marad. Elfoglaltsága miatt a vendégeket sajnos nem tudta visszakísérni Palicsra, de megígérte, hogy egy másik alkalommal ellátogat hozzánk.

Az ünneplő egykori diákok természetesen a szabadkai székesegyházban is bemutattak szentmisét, majd megtekintették a városházát, valamint az épülő radanováci templomot, melynek kapcsán őszinte örömüket fejezték ki, a nagy munka mielőbbi sikeres befejezéséhez pedig imáikról biztosították plébános atyánkat. A találkozó - amelynek színvonalas megszervezéséért a résztvevők elismeréssel szóltak Leist atyáról - igazán szívélyes légkörben zajlott, és abban a reményben zárult, hogy a generáció tagjai jövőre egy másik színhelyen mindannyian újra találkoznak.

Képek az eseményről...

ELSŐÁLDOZÁS 2015.

Plébániánkon idén az elsőáldozás május 17-én és 31-én volt.
Az előkészületeket és a szentgyónást követően összesen 21 gyermek vette magához Krisztus Testét és Vérét.
Május 17-én szentáldozáshoz járultak:
Bálint Bence
Calbert Miklenovity Boglárka
Feró Szabolcs
Gorotva Márk
Kovács Kinga
Kovács Viktor
Merész Henrietta
Pesti Bence
Pintér Sztella
Raffai Dániel
Süge Réka
Szarapka Réka
Teleki Arnold
Tót Vivien
Varga Ármin
Vörös Réka.


További képek az eseményről

Május 31-én járult az Úr asztalához:
Fürstner Nina
Ledenjak Lorena
Ludaić Ivona
Mamužić Lucija
Šokčić Katarina.


További képek az eseményről

Elsőáldozóinkat és szüleiket a hívek imáiba ajánljuk.

2014. június 28. – HITTANOSAINK RADANOVÁCI KIRÁNDULÁSA

Az iskolai és a hittani tanév befejeztével, tehát amikor már minden kötelezettséget maguk mögött tudtak plébániánk hittanosai, az első, mindenki számára szabad szombat délelőttjén 9 órára beszéltük meg a gyülekezést a palicsi templom udvarába. Innen indult el kerékpárral a mintegy 20 hittanos plébános atyánkkal, hitoktatóikkal és néhány segítő szülővel arra a kirándulásra, amelynek úticélja az épülő radanováci Szent Család templom volt.
A kb. 5 kilóméternyi távot verőfényes napsütésben és igen kellemes hangulatban tettük meg. Az épülő templomhoz érkezve a radanováci hittanosok önfeledten játszó csoportja fogadta palicsi pajtásaikat, akik közül többen most látták először a Szent Család tiszteletére készülő templomot. Miután az épülő istenházát kívülről körbejártuk, amikor a szorgalmas mesterekkel is alkalmunk volt találkozni, lementünk az altemplomba, amely már több mint másfél éve a vasárnapi és ünnepnapi szentmisék bemutatásának és a különféle ájtatosságok végzésének színhelyéül szolgál a helybéli hívek nagy örömére.
Radanováci kirándulásunk szentmisével folytatódott, amelyen a 30 gyermek mellett felnőttek is részt vettek, amint értesültek róla, hogy a templomban Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére szentmise lesz. Az igen bensőséges hangulatú szentmise alatt, amelyben egy szívvel-lélekkel imádkoztak, énekeltek és ministráltak a radanováci és a palicsi hittanosok, plébános atyánktól és az egyik helyi, már hajlott korú, igen buzgó idős nénitől megtudhattuk, hogy a templom építését már az egykori palicsi plébános tervezte, aki 70 évvel ezelőtt gyalog járt ki hittant tartani a radanováci gyerekeknek, közöttük az említett néninek is. Isten segítségével és az Ő dicsőségére ez a nagy terv most van megvalósulóban, melynek a felnőttek mellett hittanosaink is tanúi lehetnek.
A szentmise végeztével kezdetét vette a játék a szabadban, a templom előtti térségben. Hittanosainkat megpillantva további helybéli pajtások csatlakoztak hozzájuk, ugyanakkor az éppen arra járó felnőttek is örömmel értesültek a hívő közösség eseményéről. Amíg a gyerekek játszottak, plébános atyánk és a kántornő a finom falatokról gondoskodtak: a helyszínen készítették el a rostélyon sült uzsonnát. Természetesen az üdítő sem maradt el, a tanító néni pedig két hatalmas tepsi kaláccsal kedveskedett a kirándulóknak, a templom kertjében pedig ráadásként várt bennünket az éppen érésben levő zamatos sárgabarack.
Hálát adva Istennek a szép időért, a felemelően szép szentmiséért, a közösen megélt gyönyörű pillanatokért, hittanosaink abban a reményben köszöntek el a radanováci felnőttektől és pajtásaiktól, hogy a Szent Család tiszteletére épülő templom mihamarabb elkészül, és akkor újból együtt tudnak örülni.

Képek az eseményről...

ELSŐÁLDOZÁS 2014.

Idén az elsőáldozókat június 1-jén és 15-én ünnepeltük. Június 1-jén tizenöten járultak először szentáldozáshoz:
Ábrahám Patrik
Arnold Zsófia
Faragó Dávid
Farkas Gábor
Fogarassy Anna
Halász Viktória
Kolović Barbara
Nyers Bakó Ramóna
Omerović Imola
Róka Réka
Sirovica Gergely
Szűcs Máté
Vajtai Viktória
Varga Csongor
Vojnić Nikoletta


Június 15-én öten járultak az Úr asztalához:
Petra Buljovčić
Marin Dulić
Viktorija Kriks
Ivan Njerš Bako
David Takač

Elsőáldozóinkat és szüleiket továbbra is a hívek imáiba ajánljuk.

2014. február 25. – március 14. - TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA

A lelkiekben való felkészülés mellett (a nagyböjtben hetente négy alkalommal végezzük a keresztúti ájtatosságot, amit minden alkalommal szentmise követ nagyböjti szentbeszéddel) Húsvét méltó megünneplésére idén templomunk belső festésével és világításának korszerűsítésével készültünk.

A munkálatok plébánosunk kezdeményezésére indultak, akinek irányításával és hathatós támogatásával pár éve sikerült már a templom külső burkolatát felújítani, így idén sor kerülhetett a belső tér festésére, melynek eredményeként szemet gyönyörködtető, tündöklően világos színek fogadják a templomba érkező híveket. A mennyezet után a szentély, a falak és a keresztút is felújításra kerültek. A festési munkálatokkal párhuzamosan a templom új megvilágítást is kapott: korszerű és takarékos, ugyanakkor tetszetős kivitelezésű reflektorok, illetve világítótestek emelik az istentisztelet fényét.

A templomfestési munkálatokat Miskolczi György szobafestő és mázoló végezte munkatársaival, aki már évek óta dolgozik templomunk csinosításán. A világítás felújítása Gabrijel Kujundžić vállalkozót és munkatársait dicséri. A mintegy három hetet igénybe vevő felújítás alatt a mesterek munkáját a plébánia önkénteseinek csapata segítette Varga András vezetésével. Mellettük köszönet illeti Milodanović Gabriella kántornőt és a vele együtt a takarításban részt vevő asszonyokat, akárcsak a szőnyegek tisztítását önkéntesen vállaló családokat. Természetesen köszönet az adományokért is, amelyek a Jóisten dicsőségére elvégzett munkálatok kiadásait fedezik.

Képek az eseményről...

2013. november 23. – ORGONÁNK 100 ÉVE

Szent Cecília, az egyházi zenészek és énekesek védőszentje emléknapját követő napon, ugyanakkor már a Krisztus Király ünnepe előesti szentmisében megünnepeltük orgonánk, a hangszerek királynője fennállásának 100. évfordulóját. Az orgona eredetileg a dernyei templom számára épült, hogy gyönyörű hangjával Istent magasztalja. A II. világháború után e község német ajkú híveinek kényszerű távozásával ez a fenséges hangszer némaságra lett ítélve. Püspök atyánk hozzájárulásával az orgonát az ezredfordulón plébánosunk áthozta a palicsi templomba, ahol a Szentév kezdetétől szolgálja Isten dicsőítését a buzgó hívek énekét kisérve, miután a főpásztor az akkor megkezdetett egyházi év első hajnali miséjén az újbóli felépítés után megáldotta.

A szombati szentmisét, amelyben e nagyszerű hangszerért hálát adtunk Istennek, egyszersmind emlékeztünk mindazokra a hívekre, akiknek szívét-lelkét az eltelt egy évszázad során az ég felé emelte, Mirjam nővér orgonálása és az általa vezetett énekkar felemelő latin, magyar és horvát nyelvű éneke mindannyiunk számára emlékezetessé tette. A Krisztus Király ünnepe alkalmából elhangzott ünnepi szentbeszéd mellett templomunkat és a jelenlevő hívek lelkét betöltötték nemcsak a szívvel-lélekkel, hanem a nagy igényességgel is előadott énekek, amely mögött nemcsak a több mint hat évtizedes múltra visszatekintő, egykori ferences templomi kórus hagyományát folytató Szent Cecília kórus énekesei állnak, hanem velük együtt, élükön Mirjam Pandžić nővér, a Miasszonyunk Nővérek rendjének már nyugállományba vonult, de ennek ellenére most is rendkívül tevékeny tagja. A tisztelendő nővér, akit egyházmegyénk határain belül és kívül is sokan ismernek, tisztelnek, szeretnek és elismernek, négy évtizeden keresztül volt a székesegyház orgonistája és karvezetője. Szolgálata alatt szükség szerint Palicson is sokszor megfordult és ilyenkor szívesen állt plébánosunk és a hívek szolgálatára, hogy velük együtt magasztalja az Urat. Mirjam nővér és harmincfős kórusa most is nagy örömmel tett eleget plébánosunk meghívásának, és magasztos közreműködésükkel hozzájárultak az ünnep, egyben az alkalom méltó megünnepléséhez.

Vendégeinket plébániánk legfiatalabb énekesei, az elsős hittanosok köszöntötték az ünnepi alkalomra tanult énekükkel. Ezt követően Mirjam nővért és kórusát abban a reményben láttuk vendégül a plébánián, hogy a jövőben is alkalmuk lesz velük találkozni és gyönyörű éneküknek köszönve közelebb kerülni Istenhez.

Képek az eseményről...

2013. június 15. – BÉRMÁLÁS

Június 15-én templomunkban 26-an részesültek a keresztény nagykorúság szentségében. A Szentlélek ajándékait Msgr. Koncz István cimzetes prépost atya osztotta ki Ft. Dobai István ludasi plébános és Ft. Leist József helybéli esperes-plébános jelenlétében. A bérmálás szentségében a következő fiatalok és felnőttek részesültek:

Abadžić Davor
Fehér Veronika
Garzó Klaudia
Harmat Tamara
Horvat Boris
Horváth Brigitta
Icić Adrianna
Korek Csaba
Korhecz Réka
Ludaić Bojan
Ludaić Juliana
Mahalik Gabriela
Makra Frigyes
Márki Klaudia
Márki Rudolf
Mészáros Krisztina
Mesaroš Rahela
Miković Vita
Nagy Gergely
Omerović Martin
Péity Rita
Simon Adrián
Szalai Natália
Szeles Réka
Ugri Zsolt
Vécsi Orsolya

Bérmálkozóinkat továbbra is a hivek imáiba ajánljuk.

Képek az eseményről...

2013. május 26. - ELSŐÁLDOZÁS 2013.

Plébániánkon idén az elsőáldozás május 26-án volt.

Az előkészületeket és a szentgyónást követően összesen 11 gyermek vette magához Krisztus Testét és Vérét.

Május 26-án szentáldozáshoz járultak:
Dudás Róbert
Galgóci Máté
Gubi Réka
Korhecz Viola
Kovács Annamária
Kovács Martin
Makra Zsófia
Móra Adrián
Simon Dominik
Sörös Kinga
Túri Alexandra

Elsőáldozóinkat és szüleiket a hívek imáiba ajánljuk.

Képek az eseményről...

2012. szeptember 30. - HÁLAADÓ SZENTMISE A FÖLD TERMÉNYEIÉRT ÉS A LELKIPÁSZTOROK 40 ÉVES SZOLGÁLATÁÉRT

Szeptember 30-án délután hálaadó szentmisén vehettünk részt az alkalomra hagyományosan gyönyörűen feldiszitett templomban. Összejöttünk, hogy hálát adjunk Istennek nemcsak a föld terményeiért, hanem minden jótéteményéért, amellyel az idei esztendőben részesitett minket. De hálát adtunk azért is, amiből az idén kevesebb termett, hiszen Isten ily módon is nevelni, formálni akar minket. A tavaszi fagykár, majd a hosszan tartó aszály jócskán megtizedelte az idei termést, de azért a hálaadásra mégis iparkodott mindenki elhozni termésének a legjavát.

A szentmisén, amelyet plébános atyánk, ft. Leist József további két ünneplő paptestvérével, ft. Szarvas Péter és ft. Juhász György atyával mutatott be, hálát adtunk a Jóistennek mindhármuk négy évtizedes lelkipásztori szolgálatáért is, és egyben a papi és szerzetesi hivatásokért is imádkoztunk. A jelenlevő hivek mélyen a szivükbe zárták a vendégatyák vallomását a papi szolgálathoz vezető útjukról, ugyanakkor az Isten iránti hálaadás fontosságáról. – Magasztos küldetésükhöz, a rájuk bizottak további lelki vezetéséhez adjon nekik az Úr erőt, egészséget, kitartást és hűséget!

Képek az eseményről...

2012.VI.23. – BÉRMÁLÁS

Idén plébániánkon 19-en részesültek a keresztény nagykorúság szentségében. A Szentlélek ajándékait msgr. Huzsvár László, nyugalmazott nagybecskereki püspök atya osztotta ki. Idei bérmálkozóink:
Ágoston Roland
Besenyei Bálint
Blázsek Ádám
Fehér Marianna
Fekete Petra
Feró Mónika
Horvát Barbara
Márton Erik
Mezei Edvin
Janja Miković
Patyi Emma
Patyi Gábor
Szabó Róbert
Szabó Szabolcs
Szalvai Ádám
Varga Dávid
Vlahović Helga
Vlahović Krisztina
Vlahović Zvonimir.
Bérmálkozóinkat a hívek imáiba ajánljuk!

Képek az eseményről...

ELSŐÁLDOZÁS 2012.

Idén az elsőáldozókat június 3-án és 17-én ünnepeltük. Június 3-án 22-en járultak először szentáldozáshoz (köztük hárman felnőttként):
Arnold Balázs
Bašić P. Dávid
Bíró Gordon
Blázsek Dániel
Fehér Áron
Fekete Fedor
Fényszárosi Tamás
Kenyeres Botond
Keszeg Arnold
Kolović Edina
Korponai Zsolt
Márki Dávid
Mészáros Kis Dániel
Nagy Alekszandar
Peić Anita
Szagmaiszter Ábel
Szarapka Róbert
Varga Alex
Vlahović Helga
Vlahović Krisztina
Vlahović Zvonimir
Zairpour Sarah

Képek az eseményről...

Június 17-én 4-en járultak az Úr asztalához:
Zlatko Čović
Viktor Mesaroš
Ivan Mukić
Izabela Liptak

Képek az eseményről...

Elsőáldozóinkat és szüleiket továbbra is a hívek imáiba ajánljuk.

2012. április 29. – HÁLAADÓ SZENTMISE 40 ÉV PAPI SZOLGÁLATÉRT

Jó Pásztor vasárnapján templomunkban a köszönet és a hála jegyében szállt az ima és az ének az ég felé azon a hálaadó szentmisén, amelyet a 40 éves oltárszolgálat során megélt sok kegyelemért mutatott be plébánosunk paptestvéreivel.
A latin, magyar, horvát és német nyelvű szentmisén, amelyen a Mária Rádió jóvoltából lélekben a betegek és az idősek is ott lehettek, a Jóistennek egy szívvel-lélekkel adtunk hálát plébánosunkért és imádkoztunk a papi hivatásokért.
A szentbeszédet magyar nyelven ft. Bunford Vilmos apatini esperes, kupuszinai plébános, német nyelven msgr. Koncz István prépost atya, püspökségi irodaigazgató, királyhalmi plébános, horvát nyelven pedig msgr. Stjepan Beretić, szabadkai főesperes, székesegyházi plébános mondta. Mindhárman szívhez szólóan beszéltek a papi hivatás magasztos mivoltáról, egyben nehézségeiről is, ugyanakkor külön is méltatták plébánosunk eddigi áldásos és fáradtságot nem ismerő munkásságát.
A zsúfolásig megtelt templomban ezúttal az ausztriai Ulmerfeld hatvan hívője is jelen volt plébánosaik kíséretében, akik a hosszú út fáradalmait is vállalták, hogy részesei lehessenek Leist atya örömének, akit immár 18 éve saját plébánosuknak tekintenek, hiszen ő már ennyi ideje van jelen közöttük nyaranta, hogy helyi plébánosuk szabadsága alatt lelki vezetésükről gondoskodjon.
A meleg hangú köszöntők és a hívek őszinte kézszorítása után az ünnepelt a jelenlevőket a plébánia kertjében látta vendégül.
Legyen mindenért Istennek hála, ugyanakkor kérjük az Urat, hogy plébánosunk további papi szolgálatához adjon jó egészséget, kitartást és hűséget, hogy a hívek imáival és szeretetével kísérve közösen éljük meg aranymiséjét is!

Képek az eseményről...

2012. április 14. – HITTANOS LELKINAP CSANTAVÉREN

Plébános atyánknak köszönve hittanosaink közül 25-en vettek részt a Szabadkai Egyházmegye által szervezett hittanos lelkinapon, amelynek színhelye Csantavér volt. Az egész napos program célja az volt, hogy általa a résztvevők szívében erősödjön az Istenbe vetett hit és a krisztusi önzetlen szeretet. Természetesen a találkozó jó alkalom volt az egyházmegye különböző plébániáiról érkezett gyerekekkel való ismerkedésre, barátkozásra is.
A lelkinapon való részvétel „belépőjegye” egyébként egy képzőművészeti alkotás vagy egy fogalmazás volt, amelynek témáját a szervezők adták meg. Hittanosaink elküldött pályamunkái közül Nyers Bakó Andrea, hatodik osztályos tanuló írása különdíjban részesült. A jutalmat a helyszínen vehette át.
Istennek legyen hála, ugyanakkor köszönet a szervezőknek és minden jótevőnek, akik számunkra ezt a feledhetetlen napot lehetővé tették.

Képek az eseményről...

2012. február 11. - A LOURDES-I BARLANG MEGÁLDÁSA

A zord idő ellenére híveink idén is szorgalmasan végezték a kilencedet a Lourdes-i Szűzanya tiszteletére. Az ájtatosságot minden nap szentmise követte, amelyben buzdító szentbeszédet hallhattunk Szűz Máriáról. A kilenced tartama alatt természetesen szentgyónásra is lehetőség nyílt, mellyel többen is éltek. Az ájtatosság befejezésével február 11-én került sor a plébániánk kertjében felállított Lourdes-i barlang megáldására, mely barlang a helybéliek Mária-tiszteletének, a Szent Fiánál érettünk közbenjáró Szűzanya iránt érzett hálánknak állít emléket, ugyanakkor minden arra járónak alkalmat nyújt, hogy a nap bármely szakában – akár csak egy fohász erejéig – a Szűzanya segítségét kérje, vagy kifejezze köszönetét, háláját. - A barlang építésére egyébként a hívek kezdeményezésére került sor, amit plébánosunk, ft. Leist József atya hathatósan támogatott: Lengyelországból személyesen hozta ajándékként a szobrokat, maga a barlang pedig a hívek adományából épült. Az építkezés a hajnali misék alatt vette kezdetét. A kemény tél sajnos megakadályozta, hogy a barlang a Lourdes-i Szűzanya ünnepére minden részletében teljesen elkészüljön, így az apróbb utómunkálatok majd a későbbiek során folytatódnak. Addig is legyen hála Istennek és minden jószándékú embernek, aki bármilyen módon hozzájárult, hogy a Mária-tiszteletnek méltó helyet állíthattunk.

Képek az eseményről...

2011. október 23. - HÁLAADÓ SZENTMISE

Palics hívő népe október 23-án, vasárnap hálaadó szentmisén vett részt, amelyet a föld terményeiért és a Gondviselő minden más jótéteményéért esperes atyánk, ft. Leist József mutatott be. Az alkalomra templomunk most is ünnepi díszt kapott: az idei esztendő legszebb terményei ékesítették, a szemet gyönyörködtető gyümölcsök, a szebbnél szebb kerti vetemények, a gabonafélék és más növények, a gyönyörű virágok, a befőttek és mindaz, amivel a Jóisten megajándékozott bennünket. A hálás szívű hívek most is örömmel hozták az Úr oltára elé gyümölcsösük, szántóföldjük, veteményesük vagy virágoskertjük természetesen legpompásabb terményeit vagy kezük munkájának eredményeit. A hála és köszönet jeleként a szentmisére ugyanakkor azok is elhozták adományukat, akiknek mindez - gyümölcsös vagy szántóföld hiányában - nem is teremhetett, mégis jó szívvel jöttek és adtak, hogy abból egyházközségünk szükséget szenvedőit segíthessük. A templomba érkezőt nemcsak a felsoroltak látványa fogadta, hanem a termények kellemes illata is, amely az egész templomot betöltötte. Mindezért és Isten szerető gondoskodásáért a kétnyelvű szentmisében egy szívvel-lélekkel hangzott fel az ima és zengett az ének, kérve ugyanakkor Istent, hogy áldásában, testi és lelki táplálékában ezután se kelljen hiányt szenvednünk, ugyanakkor azokból másoknak is tudjunk juttatni.

Képek az eseményről...

2011. június 4. – BÉRMÁLÁS

Idén plébániánkon 26-én bérmálkoztak. A keresztény nagykorúság szentségét Msgr. Huzsvár László, nyugalmazott nagybecskereki püspök osztotta ki.
Bérmálkozóink:
Martina Abadžić
Berec Anita
Larisa Buljovčić
Csákány Vivien
Fekete Adrienn
Gubi Kitti
Rahela Horvat
Káposzta Anita
Danijel Kermendi
Király Regina
Korek Dianna
Korhecz Dalma
Kovács Olivér
Sabina Ludajić
Luka Mamužić
Nyers Bakó Henrietta
Omerović Blanka
Pernyész Enikő
Ksenija Popadić
Purucki Tamás
Szalma Adrián
Szalma Eleonóra
Zoran Stipančević
Takács Ildikó
Timár Nikoletta
Verebes Andrea
Bérmálkozóinkat, szüleiket és bérmaszüleiket továbbra is a hivek imáiba ajánljuk.

Képek az eseményről...

ELSŐÁLDOZÁS 2011.

Az Úr asztalához május 22-én, illetve május 29-én járultak először plébániánk büszkeségei, idén összesen 22-en:
Balley Ingrid
Borsos Viktor
Bózsó Szintia
Budai Krisztina
Csányi Vivien
Csikos Klaudia
Sanela Horvat
Huszár Ádám
Kovács Sztrikó Dávid
Pásztor Szabolcs
Péity Árpád
Pesti Emese
Sárkány Viktória
Nikolina Šokčić
Somogyi Martin
Sörös Viktória
Szűcs Dániel
Takács Lénárd
Úri Alexandra
Varga Andrea
Verebes György
Vojnić Manuella
Imádkozzunk továbbra is elsőáldozóinkért, hogy maradjanak hűek Krisztushoz és Egyházához!

Képek a május 22-i eseményről...

Képek a május 29-i eseményről...

2010. október 24. - HÁLAADÓ SZENTMISE

Október 24-én, vasárnap, Palics hívő népe a délutáni órákban hálaadásra gyülekezett Isten házában. Ez alkalomra templomunk ünnepi díszt kapott: az oltárt és a templombelsőt az idei év terményei ékesítették, a szemet gyönyörködtető gyümölcsök, a szebbnél szebb kerti vetemények, a gabonfélék és más növények, egyszóval mindaz, amivel a Jóisten megajándékozott bennünket, mindez szépen elrendezve. A templomba érkezőt nemcsak a felsoroltak látványa fogadta, hanem a hálánk jeleként elhozott termények illata is, amely az egész templomot betöltötte.

A szentmisében, amelyet Msgr. Dr. Kopilović András sándori plébános mutatott be Ft. Leist József esperes-atyánkkal, imáinkkal és énekünkkel igyekeztünk köszönetet mondani a Gondviselőnek amiért megtartott bennünket erőben, egészségben és a hitben, amiért elkerülték vidékünket a különféle csapások és amiért a testi és a lelki táplálékkal is megajándékozott minket. Külön adtunk hálát lelkipásztorunkért, aki immár 35 éve látja el fáradhatatlanul és önzetlenül a reá bizott palicsiak lelki gondozását. Szentbeszédében András atya is a hálaadás fontosságát hangsúlyozta, ugyanakkor érintette a Jóistentől használatra kapott környezet megóvásának égető szükségességét, valamint a Szentatya missziós vasárnapi üzenetét. Hálaadásunk külön színfoltjai voltak az alkalomra népviseletbe öltözött gyermekek és fiatalok, akik az áldozati adományokat hozták az oltárra, akárcsak a kórus lélekemelő éneke.

A szentmise végén a hívek vásárolhattak abból a frissen készült fánkból, amit Szent Erzsébet buzgó követői készítettek, hogy az így befolyt összegből az egyházközség nélkülözőit segíthessék.

Képek az eseményről...

2010. szeptember 19. – TANÉVNYITÓ SZENTMISE

A rossz időjárás ellenére igen szép számú hittanos vett részt azon a szentmisén, amellyel az idei iskolai és hittani tanévet ünnepélyesen megkezdtük. Elkísérték őket szüleik és nagyszüleik is, ugyanakkor jelen volt az iskolaigazgató, az osztálytanítók és a tanári kap képviselői is. A gyermekek igyekeztek a szentgyónást is elvégezni, amelyben plébános atyánknak Ft. Zsellér Attila atya volt segítségére. A szentmisébe, amelyben az iskolatáskák megáldására is sor került, imáikkal, énekükkel és szavalataikkal a hittanosok igyekeztek aktívan bekapcsolódni. A szentmise végén a plébános atya hasznos alkalmi ajándékokkal lepte meg a gyermekeket.
Tanévnyitó szentmisénket jelenlétével megtisztelte Palics magyarországi testvértelepülésének, Varsánynak népviseletbe öltözött hagyományőrző népdalkórusa, amelynek tagjai a szüreti napok alkalmából tartózkodtak Palicson, és akik fellépésük előtt templomunkban szentmisén vettek részt, gyönyörű énekükkel külön is köszöntve a Szűzanyát.

Képek az eseményről...

2010. augusztus 26-29. – ULMERFELDIEK LÁTOGATÁSA

Augusztus 26-a és 29-e között ellátogatott hozzánk az ulmerfeldi plébánia hiveinek egy csoportja. E plébániával – plébános atyánknak köszönve – immár 15 éve tartjuk a kapcsolatot. Itt tartózkodásuk ideje alatt több templomot és nevezetességet tekintettek meg, szentmiséken vettek részt és a szentkúti búcsún.

Képek az eseményről...

2010. augusztus 24. – GENERÁCIÓS TALÁLKOZÓ PALICSON

Az 1961-ben szemináriumi tanulmányaikat megkezdő egykori öregdiákok minden évben találkoznak. Az idei találkozó házigazdája esperes atyánk volt. A palicsi találkozón 12 pap (köztük a szarajevói biboros atya) és 8 civil hivatást választott egykori diák vett részt. Az ünnepi szentmisét a szabadkai püspök atyával Msgr. Vinko Puljić biboros vezette.

Képek az eseményről...

2010. július 3. – Ft. Balcsák Szilárd második újmiséje

Ft. Balcsák Szilárd újmisés, akit Msgr. Dr. Pénzes János szabadkai püspök atya június 26-án szentelt pappá, második újmiséjét híveink nagy örömére Palicson mutatta be. A királyhalmi származású Szilárd atya örömét és Isten iránti háláját velünk is megosztotta, hiszen édesanyja, ugyanakkor néhány éve ő maga is Palicson él. A szentmisében az újmiséssel együtt misézett Msgr. Koncz István püspökségi irodaigazgató és királyhalmi plébános, valamint Ft. Leist József, helybéli plébános. A szentmise végén Szilárd atya újmisés áldásában részesítette a jelenlevő papságot és a híveket. – Papi szolgálatához adjon neki a Jóisten erőt, egészséget, hűséget és kitartást, pályáját pedig a hívek imája mellett kísérje az Úr bőséges áldása.

Képek az eseményről...

ELSŐÁLDOZÁS 2010.

Idén az elsőáldozókat május 23-án és 30-án ünnepeltük. Május 23-án 19-en járultak először szentáldozáshoz:

Bálint Rita
Budai Zsolt
Bús Alex
Gubi Gábor
Halász Nikoletta
Huszár Dominik
Káposzta Tamás
Lévai Anett
Lévai Ivett
Mészáros Kis Tamás
Puskás Tamara
Süge Ákos
Szagmaiszter Bence
Szöllősi Laura
Takács Attila
Tesity Vivien
Tonković Patrik
Torma Lilla
Varga Zoltán

Képek az eseményről...

Szentháromság vasárnapján 5-en járultak elsőáldozáshoz:

Alisa Abraham
Valentin Horvat
Miodrag Kupusarević
Ana Miković
Anita Sadović

Elsőáldozóinkat a hívek imáiba ajánljuk.

Képek az eseményről...

2010.V.15. – BÉRMÁLÁS

Idén plébániánkon 28-an részesültek a keresztény nagykorúság szentségében. A Szentlélek ajándékait Msgr. Slavko Večerin, általános helynök és apát úr a következő ifjaknak osztotta ki:

Bajusz Bianka
Žuža Farkaš
Hajdú Martina
Icić Aleksandra
Koszorús Ferenc
Kubičković Ákos
Sanja Kumazec
Sara Mamužić
Mészáros Krisztián
Mezei Arnold
Nemes Patrícia
Óvári Dóra
Patyi Éva
Purucki Csaba
Radak Milica
Sandra Radak
Sandra Šarčević
Sefcsity Rihárd
Szabó C. Róbert
Szeles Andor
Szerencse Ákos
Marko Sili
Luka Skenderović
Biljana Spasić
Tikvicki Dóra
Tikvicki Natália
Vastag Dániel
Zámborszki Bettina

Imádkozzunk továbbra is bérmálkozóinkért!

Képek az eseményről...

2010. április 11. – A FELÚJÍTOTT ORGONA HIVATALOS VÉLEMÉNYEZÉSE ÉS ÁTVÉTELE (KOLLAUDÁCIÓJA)

2010. április 11-én, vasárnap délután az egyházi zene művészi előadását élvezhették a palicsi hívek és mindazok, akik ezen a napon felkeresték templomunkat. Egyben egy igen ritkán előforduló eseménynek is fültanúi lehettek: miután a mesterek elvégezték az egyébként néhány éve Dernyéről átköltöztetett orgona nagyjavítását, a szakértők hivatalosan is minősítették munkájukat. E véleményezés pedig úgy történt, hogy a felújított orgonát (amely 1913-ban épült) Ft. Paskó Csaba, regens chori vezényletével a szabadkai Zeneiskola egyházzenei szakának növendékei szólaltatták meg, a székesegyházi PRO MUSICA kórus közreműködésével. Paskó atyó nemcsak az előadott művek magas színvonaláról gondoskodott, hanem a nem mindennapos eseményhez magyarázatot is fűzött, külön kitérve mind az orgonára, mind a felcsendült zeneművekre és előadóikra. Így a hallgatóságnak ezen a vasárnapon lélekemelő élményben lehetett része, a program végén pedig mint az arra leginkább hivatott, Paskó atya az elvégzett munkát megfelelőnek találta, és azt kívánta, hogy orgonánk Isten dicsőségét és a hívek üdvét tudja minél tovább zavartalanul szolgálni.

Képek az eseményről...

2009. XI.22. – GYERMEKKÓRUS ALAKULT PLÉBÁNIÁNKON

            A Krisztus Király ünnepén, egyben Szent Cecília, az egyházi zenészek, énekesek és kórusok védőszentje emléknapján bemutatott szentmisében hivatalosan is megkezdte működését a 25-30 főt számláló, hittanos gyermekekből álló gyermekkórus.
            A Palicsi Angyalok nevet választó kórus nagy lelkesedéssel készült a szép ünnepre, hogy énekével szívvel-lélekkel dicsőíthesse Istent.
            Vezetőikkel, az esperes-atyával és a kántornővel hetente kétszer is próbálnak az iskolában és a plébánián, hogy az előttünk álló ünnepekre minél alaposabban felkészülhessenek.

Képek az eseményről...

2009.X.4. – HÁLAADÓ SZENTMISE A FÖLD TERMÉNYEIÉRT

A hálaadó szentmisére szép számban érkező híveket idén is szemet gyönyörködtető látvány fogadta: az év terményeivel gyönyörűen díszített oltár és templombelső.

A szentmisének két szónoka is volt: az újmisés Ft. Dragan Muharem, a szeminárium prefektusa, aki a hálaadó szentmise végén újmisés áldását adta a jelenlevőkre, továbbá Ft. Szabadi Károly, a szabadkai Munkás Jézus plébániáról. Mindkét atya a hálaadás fontosságára hívta fel figyelmünket, illetve azokra a további lelki javakra, amelyeket éppen azáltal kapunk, hogy köszönetet tudunk mondani Istennek. Az alkalomból a templomba hozott termények mellett elsősorban a legnagyobb ajándékért kell hálát adnunk: e hívőközösség reményeiért, a valóban figyelemre méltó számban jelenlevő hittanos gyermekekért.

A szentmise végén esperes atyánk köszönetet mondott Szabadka Képviselő-Testülete elnökének, Maglai Jenő úrnak és munkatársának, továbbá az áldozatkész híveknek a templom terasza felújításához nyújtott önzetlen támogatásukért.

A szentmise után minden családba kerülhetett egy-egy gyönyörű szentelt alma, a hívek pedig vásárolhattak azokból a finom fánkokból, amelyet szorgos kezek készítettek, hogy az eladásukból származó összeggel egyházközségünk rászorultjait segíthessük.

Képek az eseményről...

2009.IX.6. - ÜNNEPÉLYES TANÉVKEZDŐ SZENTMISE

Szeptember első vasárnapja örömünnep volt a palicsi egyházközség számára: az iskolai és hittani tanév megkezdését követő első vasárnap az elsős hittanosokat köszönthettük, akiket tanító nénijeik vezettek be ünnepi menetben a templomba, ahol plébános atyánk és idősebb társaik fogadták őket.
Az iskolai hittan bevezetése óta ez volt a kilencedik alkalom, hogy a gyermekek és szüleik, nagyszüleik, a hitoktatók, az iskolaigazgató, a tanári kar és az iskola munkaközösségének jelenlevő tagjai a szeptember 1-jén megkezdett közös munkához együtt kérték a Szentlélek Úristen segítségét.
A szentmise kiemelt ünnepeltjei – a többi hittanos mellett – tehát elsőseink voltak, akik a szentélyben foglaltak helyett, hogy mindenki láthassa őket és örülhessen nekik. A szentmisében felsős pajtásaik köszöntötték őket, de az alkalomra ők maguk is készültek szavalattal és énekkel. A szentmisét a tavaly alakult hittanos kórus énekszolgálata tette méginkább különlegessé.
A szentmise kezdetén plébános atyánk megáldotta az iskolatáskákat, és sok örömet, kitartást és eredményes munkát kívánt mind a világi tudományok, mind a hitigazságok elsajátítása terén. Szentbeszédében pedig a pedagógusok hivatását Jézus evangéliumi gyógyításához hasonlította, hiszen a tanítók és tanárok áldozatos munkájukkal, szeretettükkel és türelmükkel a kicsinyiket látni és hallani tanítják, tehát arra, hogy világunkban el tudjanak igazodni, ugyanakkor mindenkor arra törekednek, hogy a rájuk bízottakat a szépre, a jóra, a helyesre és a követendőre neveljék.
A szentmise végén Kojić Csákány Erzsébet, a helyi általános iskola igazgatója a jelenlevő szülők és hívek előtt köszönetét fejezte ki esperes atyánknak mindazokért az adományokért, amelyekkel az iskolát - így tehát annak minden tanulóját – már ezidáig is önzetlenül és nagylelkűen segítette.
Az ünnepélyes tanévnyitó szentmise végeztével plébános atyánk hasznos alkalmi ajándékokkal kedveskedett a hittanosoknak.

Képek az eseményről...

2009. augusztus 23. – DOMONKOSRENDI SZERZETESEK LÁTOGATÁSA PLÉBÁNIÁNKON

Az augusztus 23-ai délelőtti és esti szentmisét jelenlétükkel és imájukkal azok a lengyelországi domonkosrendi szerzetesek tették rendhagyóvá, akik plébániánkról az interneten keresztül szereztek tudomást és vették fel a kapcsolatot plébánosunkkal. Itt tartózkodásuk alkalmával – lévén, hogy a csoport egyik tagja horvátul is tudott – betekintést nyerhettünk e szerzetesrend életébe.

2009. augusztus 22. – PLÉBÁNIATEMPLOMUNK (KÁPOLNÁNK) BÚCSÚJA

Az idei búcsús szentmisét plébánosunk ft. Večerin Slavko általános helynökkel, ft. Koncz István püspökségi irodaigazgatóval és ft. Štefković Mirko püspöki titkárral mutatta be, aki egyben az ünnepi szónok is volt. A búcsún szép számban vettek részt a hívek, akik imájukkal és énekükkel a Szűzanya további hathatós közbenjárását kérték egyházközségünkre.

Képek az eseményről...

2009. augusztus 20. – SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE

Az ünnepi szentmisére érkező híveket ez alkalommal is a gyönyörűen kidíszített templom látványa fogadta. Kozma István templomatya idén is kis cipókkal kedveskedett a híveknek, akik a megáldott új kenyeret a szentmise végén népviseletbe öltözött fiataloktól vehették át.

Képek az eseményről...

2009. augusztus 15. – ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS KOMOLYZENEI KONCERT TEMPLOMUNKBAN

Az éves szentségimádás napján a szabadkai Zeneiskola tanárai, augusztus 19-én pedig a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület együttese rendhagyó zenei élményben részesítette a hallgatóságot.

Képek az eseményről...

2009.VI.30. – BÁCSI ZARÁNDOKLAT A SZENT PÁL-I JUBILEUM KAPCSÁN

Esperes-kerületünk híveivel és plébánosaival június 30-án Bácsba, az egykori érseki székhelyre zarándokoltunk, ahol a zarándoklat csúcspontjaként szentmisén vettünk részt a Szent Pál-templomban. Ezt követően felmentünk a Kálváriára, majd megtekintettük a középkori vár maradványait és egész Bácska legrégibb templomát, a bácsi ferences templomot. A zarándoklat során – a jó szervezésnek köszönve – alkalmunk volt megtekinteni a bácskeresztúri (Ruski Krstur)  görögkatolikus püspöki templomot, akárcsak a szlovákok bácsújfalusi (Selenča) római katolikus templomát is. – Szívünkbe zárva Szent Pálnak a mai kor emberére is érvényes tanítását, továbbá a látottak és hallottak alapján elmondhatjuk, hogy lelkiek tekintetében valóban gyarapodva térhettünk haza erről a szép útról.

Képek az eseményről...

2009.VI.27. - BÉRMÁLÁS

Szent László király ünnepén templomunkban 21 fiatal részesült a keresztény nagykorúság szentségében. Az idei bérmálkozók az első generáció, amely a hittant az elsőtől a nyolcadik osztályig az iskolában tanulta. A Szentlélek ajándékait Ft. Msgr. Koncz István címzetes prépost a következő ifjaknak osztotta ki:
Csákány Evelin
Darko Čović
Kristijan Džido
Feró Karolina
Korom Balázs
Korsós Brigitta
Kovács Nikolett
Ivana Krmpotić
Davor Kumozec
Kuszli Erik
Alen Mamužić
Boris Mamužić
Márton Dávid
Pintér Noémi
Salgó Eleonóra
Sarić Dianna
Szerencse Csilla
Tonković Tamara
Torma Rita
Varga Krisztián
Vécsi Emese

Bérmálkozóinkat továbbra is a hívek imáiba ajánljuk.

Képek az eseményről...

2009.VI.21. – RENDHAGYÓ SZÜLETÉSNAP

Plébániánk kórusa június 21-én otthonában köszöntötte fel a kerek születésnapját ünneplő kántornőt, és mondott neki köszönetet eddigi sokéves és sokoldalú fáradozásaiért, amellyel Isten dicsőítése mellett plébániánk hívő népét igyekszik nagy odaadással szolgálni. Munkáját kísérje a jövőben is Isten bőséges áldása!

Képek az eseményről...

ELSŐÁLDOZÁS 2009.

Plébániánkon idén az elsőáldozás május 24-én és június 7-én volt.
Az előkészületeket és a szentgyónást követően összesen 24 gyermek vette magához Krisztus Testét és Vérét.

Május 24-én 19-en járultak először szentáldozáshoz:
Ábrahám Kristóf
Bíró Valentina
Csonek Ádám
Dudás Róbert
Fodor Medlin
Gulyás András
Jenei Valentin
Koszorús Mónika
Kovács Viktor
Móra Martin
Nagy Szintia
Nyers Bakó Andrea
Pölhe Tamás
Puskás Valentin
Rakonca Anita
Sarić Nikoletta
Sebestyén Edvárd
Varga Szebasztián
Zsigmond Zsanett.

Június 7-én, Szentháromság vasárnapján, 5 elsőáldozót ünnepelhettünk:
Ena V. Jovančić
Leo Mesaroš
Tihomir Mikulka
Jelena Neorčić
Mona Virag.

A szentmisén a hittanosok alkotta gyermekkórus énekelt, az elsőáldozók pedig, egyházközségünk reménységei és büszkeségei, énekükkel, imáikkal és szavalataikkal tették emlékezetessé életük fontos eseményét, az Élő Krisztussal való találkozást.

Imádkozzunk elsőáldozóinkért, hogy életük során maradjanak mindig hűek Krisztushoz és tanításához!

Képek az eseményről...

SZENT ORBÁN-NAPI BÚCSÚ 2009.

Templomunk idei búcsújút, amelyen a szép számú hívő és vendég mellett a helyi önkormányzat képviselői is jelen voltak, Palics címerének megáldása tette rendhagyóvá. Az elkészült címert a Palicsi Helyi Közösség elöljáróival népviseletbe öltözött fiatalok hozták ünnepi menetben a szentmisére.
A Szent Orbán-napi szentmise külön színfoltja volt az alsós hittanosokból álló gyermekkórus alkalmi énekszolgálata.
Palics és az egyházközség hívei biztos jövőre számíthatnak, ha életüket Krisztusra fogják alapozni – hangzott a búcsúi evangélium üzenete.
A templomunk védőszentje tiszteletére bemutatott szentmisével egyben Palics Helyi Közösség napjának hivatalos megünneplése is kezdetét vette, hiszen határozatával a Helyi Közösség a település napjává május 25-ét, Szent Orbán pápa, a szőlőskertek és gyümölcsösök védőszentjének emléknapját jelölte ki.

Képek az eseményről...

2009. MÁJUS 16. – A SZABADKAI NYUGDÍJASOK KONCERTJE TEMPLOMUNKBAN

Május 16-án az esti szentmise után templomunkban immár másodízben lépett fel a szabadkai nyugdíjasok Miskolci Diána vezette vegyeskórusa. Művészi igényességgel előadott programjával a kórus ezúttal is különleges zenei élményben részesítette a hallgatóságot.

2009. MÁJUS 10. – ANYÁK-NAPI MŰSOR

Égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária hónapjának második vasárnapján, május 10-én a magyar nyelvű szentmise végén a hittanos gyermekek az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat köszöntötték. Énekekkel és szavalatokkal, az alkalmi műsor végén pedig virágcsokorral mondtak nekik köszönetet mindennapi fáradozásaikért, imáikért és szeretetükért.

Képek az eseményről...

HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE

Az idei Nagyböjt plébániánkon a lelkiek tekintetében gazdag volt eseményeiben:

  • a vasárnapi szentbeszéd mellett a hívek hetente két alkalommal (szerdán horvát, pénteken pedig magyar nyelven) buzdító nagyböjti elmélkedést hallgathattak, azt követően pedig kerekasztal-beszélgetésen vehettek rész, amelyet a vendég-plébánosok vezettek,
  • március 29-én – már a húsvéti előkészület jegyében, gyónási alkalommal – bemutattuk az idősek és betegek szentmiséjét, amelyre több olyan hívő is eljutott, aki életállapotából kifolyólag egyébként már nem, vagy csak nehezen tud eljönni a templomba,
  • Virágvasárnap nagyszámú hívő (köztük sok hittanos gyermek) részvételével húsvéti gyónóbúcsút tartottunk, amit követett a virágvasárnapi körmenet és a szentmise.

Képek az eseményről...

2008. december 23. - KARÁCSONYI MŰSOR AZ ISKOLÁBAN

Az előző évek hagyományának megfelelően alsós és felsős hittanosaink idén is alkalmi műsort készítettek a küszöbön álló ünnepek alkalmából.
Krisztus születését december 23-án szavalatokkal, karácsonyi énekekkel és jelenetekkel mutatták be társaiknak, tanítóiknak-tanáraiknak, az iskola alkalmazottjainak és a jelenlevő szülőknek.
Az idei karácsonyi műsort az előkészítős óvodások bekapcsolódása tette rendhagyóvá.
A horvát, magyar és szerb nyelvű műsort a tanító nénik, a hitoktató-plébános és a kántornő, ill. az óvónő készítette elő.
A műsor keretében Sram Ilona és Vera Sremac tanítónők, továbbá Ft. Leist József hitoktató és esperes-plébános köszöntötte a Karácsonyt, aki az iskola minden tanulójának és dolgozójának egyben örömökben, sikerekben és békességben gazdag új esztendőt is kívánt.

Képek az eseményről...

2008.XI.30. - IDŐSEK ÉS BETEGEK SZENTMISÉJE

November 30-án, advent 1. vasárnapján megindító és szívszorító élményben lehetett részük mindazoknak, akik részt vettek a délutáni rendhagyó szentmisén, amelyet esperes-plébánosunk, ft. Leist József atya már a karácsonyi előkészület jegyében a betegekért és az idősekért mutatott be.
A kétnyelvű szentmisére 15 óra után kezdtek érkezni plébániánk beteg vagy idős hívei. Hozzátartozóik vagy a segítőkész hívek hozták el őket az Isten házába, ahova betegségükből kifolyólag most már csak ritkán vagy nagy erőfeszítések árán tudnak eljutni. A szentmise előtt és tartama alatt közülük többen is elvégezték a szentgyónást, amelyben plébánosunk mellett ft. Szabadi Károly atya állt készségesen a rendelkezésükre.
Alkalmi szentbeszédében ft. Leist József közvetlenül és meleg hangon szólt a jelenlévőkhöz. Elsősorban megköszönte nekik, hogy igent mondtak kezdeményezésére, hívó szavára, és vállalva a fáradtságot eljöttek a templomba, hogy a közénk érkező Jézus előtt szélesre tárják szívüket. Bátorította őket az idős kor és a betegség elfogadására, ugyanakkor kérte őket, hogy az elsején kezdődő hajnali misék alatt odahaza imádkozva támogassák egyházközségünk családjainak hitbeli megújulását. Az idei hajnali miséket ugyanis plébániánk családjaiért ajánljuk fel, hogy azok újból visszataláljanak Krisztus világosságára, a reájuk bízottakat pedig tudják a hit útján nemcsak elindítani, hanem Isten segítségével meg is tartani.
A szentmise végén a betegeket és időseket alkalmi agapén látták vendégül a plébánia önkéntesei, a Szent Erzsébet-követők.

Képek az eseményről...

2008.X.19. - HÁLAADÁS A FÖLD TERMÉNYEIÉRT

A több éves hagyománynak megfelelően a föld terményeiért idén is bemutattuk a hálaadó szentmisét, amelyre október 19-én került sor.
A szentmisét jelenlétével külön emlékezetessé tette Ft. Walter Dunkl atya, plébániánk kedves vendége, barátja és jótevője, a nyugdíjas plébános Ausztriából, akit évi szabadsága idején éveken keresztül a mi plébánosunk helyettesített. Súlyos betegsége ellenére Walter atya útra kelt, hogy újra velünk lehessen, és az alkalomhoz illően gyönyörűen díszített templomban velünk együtt adjon hálát Istennek az idei termésért, jótéteményeiért és áldásaiért, amelyben bennünket részesített.
Walter atya szentbeszéde, a súlyos beteg hősies tartása és alázatot sugárzó szavai nagy tanúságtétel volt számunkra az élet elfogadása és az Istennel való kapcsolat fontossága mellett. Az ünnepi, többnyelvű szentmisében a vendég atya együtt misézett Msgr. Koncz Istvánnal, Ft. Szabady Károllyal és esperes-plébánosunkkal, Ft. Leist Józseffel. A hálaadó szentmisén részt vett az atyával érkezett osztrák házaspár is, aki plébániánk hívei iránt érzett nemes szívéről eddig már többször is tanúbizonyságot tett.
A hálaadó szentmise külön színfoltja volt az énekkar éneke (amely az alkalomra külön készült), a hittanos gyermekek szavalatai és német nyelvű hálaéneke, valamint az óvodásoknak és iskolásoknak a hálaadásra készített képzőművészeti alkotásai.
Az idei hálaadó ünnepség a szentmise végeztével agapéval zárult.

Ft. Walter Dunkl atya szentbeszéde

Képek az eseményről...

2008.IX.21. – ÜNNEPÉLYES TANÉVKEZDÉS

            A szeptember 21-én bemutatott ünnepi szentmisékben a Szentlélek Úristen segítségét kértük gyermekeinkre, szüleikre, tanítóikra, tanáraikra és hitoktatóikra, hogy a szeptember 1-jén megkezdett új tanévet Isten segítségével sikeresen tudják befejezni.
            A 10:30 órakor kezdődő szentmise kezdetén plébános atyánk külön köszöntötte az első osztályok diákjait, akiket tanító nénijük vezetett be ünnepi menetben a templomba, továbbá szüleiket, Csákány Kojić Erzsébet iskola-igazgatót, valamint a tanári kar jelenlevő tagjait.
            Szeptember 21-e egész hívőközösségünk számára örömünnep volt. Azzá tették elsősorban a szentélyben helyet foglaló legfiatalabb hittanosok, akik alkalmi szavalataikkal köszöntötték a megkezdett tanévet és az iskolát. A kicsinyeket felsős társaik üdvözölték, akik mindannyiuk nevében a Szentlélek kegyelmi ajándékainak kiáradását kérték az új iskolaévre.
            A szentmisében plébános atyánk megáldotta az oltár előtt elhelyezett iskolatáskákat, és sok örömet, kitartást, eredményes munkát és békességet kívánt gyermekeknek és tanáraiknak egyaránt.
            A szentmise végén a hittanosok alkalmi ajándékot kaptak plébánosuktól.
           

Képek az eseményről...

VASÁRNAPI SZENTMISE A KÉSŐ ESTI ÓRÁKBAN

            A helyi és a Palicsra látogató hívek körében népszerűnek és látogatottnak bizonyult az a vasárnapi kétnyelvű szentmise, amit kápolnánkban 20:30 órától mutatunk be. A szentmise kezdete előtt 20 órától a rózsafűzért is végezzük.
Ezt a szentmisét a viszonylag késői időpontban idén nyáron (június végén) vezettük be, kísérleti jelleggel. Istennek hála, már az első vasárnaptól kezdve szép számban összejönnek a kedves hívek. Sokaknak a napközbeni nyári hőség miatt vagy bármely más oknál fogva éppen ez a szentmise felel meg. Természetesen a helyi hívekhez a Palicsra kirándulók is csatlakozni tudnak, és ha esetleg előzőleg más alkalmuk nem adódott, ebben az esti szentmisében még eleget tudnak tenni keresztény kötelességüknek. A szentmisék egyébként azért is rendhagyóan bensőségesek, családiasak, mert a szűkösnek bizonyuló helységben jobban kifejezésre jut a hívek egymáshoz tartozása. E nyáresti szentmise érdekessége még, hogy lehetőleg minden alkalomra igyekszünk vendégszónokot hívni.
Az idei esztendőben az utolsó vasárnap esti szentmise augusztus 31-én lesz, 20:30 órától, melyre mindenkit szeretettel hívunk. Bízunk benne, hogy ezeket a szentmiséket a jövő esztendő(k)ben is meg tudjuk majd tartani.

KÁPOLNÁNK BÚCSÚJA

            Augusztus 22-én megünnepeltünk plébániatemplomunk, a Mária Világ Királynője tiszteletére emelt kápolna búcsúját. Az ünnepi szentmisét plébános atyánk Ft. Zsellér Attila és Ft. Szabady Károly atyával, esperes-kerületünk papjaival mutatta be.
Idei búcsúnk, amelyen hálát adtunk Égi Édesanyánknak pártfogásáért és további közbenjárását kértük, rendhagyóan múlt: a szentmisét a kápolnában kezdtük, de a hívek köszöntése után az ünneplő közösség plébániánk parkjába ment át, ahol a szentmise szabadtéri környezetben folytatódott, bensőséges hangulatban. A búcsú külön színfoltja volt a templomkertben felállított és a szentmise keretében megáldott Szent Család-szobor, amely a kert egyik fájának mélyedésébe van elhelyezve. Bízunk benne, hogy a szemet gyönyörködtető látvány a hívek lelkét is meg fogja érinteni, és imára vagy legalább egy rövid fohászra készteti őket.
A szentmise végén esperes atyánk alkalmi agapéval várta a búcsúra érkezett vendégeket és helybéli híveket.

Képek az eseményről...

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE

            Augusztus 20-án egyházközségünk hívő népe ünnepi szentmisében emlékezett Szent István királyunkra. A szentmise kezdetén plébános atyánk megáldotta az új búzából készített kenyereket, amelyeket népviseletbe öltözött hittanosok és ifjak, valamint az adományozó, Kozma István templomatya hoztak az oltár elé.
Hálát adtunk Istennek nemcsak szerető gondoskodásáért, amiért a föld terményeivel táplál bennünket, hanem azért is, mert az ünnepelt szenttel, Szent István királlyal ajándékozta meg nemzetünket, aki a magyarságot a sötétségből az üdvösség útjára vezette.
Szent István személyében legbölcsebb uralkodónkat tiszteljük, mert ő a keresztény világosságot hozta a magyar földre és mert hitből és erkölcsből templomot és védőbástyát épített nemzetünknek. Egységbe tudta tömöríteni az egymás ellen torzsalkodó magyar törzseket és vezéreiket, a keresztények közösségében pedig hűen szolgálta Krisztust mindhalálig. Maradandó és mindannyiunkat követésre kötelező művet hozott létre, mert házat és hazát egyaránt a Sziklára, Krisztusra építette, akihez életünket kötve mi is megtaláljuk igazi jövőnket, az örök életet.
A szentmise végén – a többéves hagyománynak megfelelően – a fiatalok a hívek között szétosztották a megáldott kenyereket, hogy azokból plébániánk minden családjába jusson.

Képek az eseményről...

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP TEMPLOMUNKBAN

Június 15-én mind a magyar, mind a horvát nyelvű szentmisét tanévzáró és haláaadó szentmiseként mutattuk be.
A 10:30 órai szentmisét különösen ünnepélyessé tette a Szentírás kihelyezése és három fiatal bérmálkozása.
A Könyvek Könyvét az evangélium felolvasása után helyezte ki ünnepélyesen Ft. Msgr. Koncz István címzetes prépost, hogy a Szentírás évében figyelmünket Isten hozzánk intézett üzenetére fokozottan is ráirányítsa.
A szentmisében a prépost atya kézrátételével három fiatal részesült a keresztény nagykorúság szentségében és a Szentlélek ajándékaiban: Pehar Heléna, Kapiszta Sándor és Fekete Viktor.
A szentmise énekszolgálatába az elsőáldozók gyermekkórusa is bekapcsolódott.

Képek az eseményről...

A HORVÁT GYEREKEK A ZLATNA HARFA KÓRUSTALÁLKOZÓN

Plébániánk horvát gyermekkara június 14-én a székesegyházban 14. alkalommal vett részt a gyermekkórusok Zlatna harfa nevet viselő találkozóján.
A rendezvény immár 22 éves múltra tekint vissza, és megszervezése M. Mirjam tisztelendő növér érdeme.
Idén a Szabadkai Egyházmegyéből 18 kórus vett részt a találkozón.
A Zöldek Kórusát (mert így hívják a palicsi kórust) 1995-ben alapították. Akkor mindössze 8 taggal indult, ma pedig már 32 énekese van.
Az idei föllépésre a „Zapali svjetlo” (Gyújts fényt) szerzeménnyel készültek. A kórust a kántornő és a plébános úr készítette fel, aki a kórustalálkozón egyben a karnagyi tisztséget is betöltötte.
A gyermekek, akik közül krisztálytiszta énekhangjával kiemelkedett a szólista Kristijan, örömmel, ugyanakkor mély átéléssel adták elő programjukat, amiről a vasárnapi, tanévzáró hálaadó szentmisén a hívek is meggyőződhettek.

ELSŐÁLDOZÁS 2008.

Plébániánkon idén az elsőáldozás május 11-én és 18-án volt.
Hivőközösségünk összesen 32 új elsőáldozóért adhat hálát az Úrnak.
Május 11-én, Pünkösd ünnepén, miután szombaton elvégezték a szentgyónást, 25-en járultak elsőáldozáshoz:

Szalai Natália Harmath Tamara
Horvát Brigitta Barát Alekszandra
Vécsi Orsolya Garzó Klaudia
Fehér Veronika Izetovity Valentina
Péity Rita Mészáros Krisztina
Purucki Emese Korhecz Réka
Kopilovity Brigitta Szeles Réka
Márki Klaudia Icity Adrianna
Ugri Zsolt Simon Adrián
Omerović Martin Barát Bálint
Korek Csaba Farkas Tihomir
Nagy Gergely Makra Frigyes
és Szöllősi Viktor  

Képek az eseményről...

Május 18-án, Szentháromság vasárnapján, hét új elsőáldozót ünnepeltünk:

Vita Miković
Rahela Mesaroš
Silvija Sabo Rac
Davor Abadžić
Bojan Ludajić
Boris Horvat
Biljana Spasić

Képek az eseményről...

A bűnbánat és az Oltáriszentség vételére hittanosaink a plébániai és az iskolai hitoktatás keretében három éven keresztül készültek, azzal, hogy az előkészület legintenzívebb része április és május hónapban volt.
Elsőáldozóinkat látván május 11-én és 18-án plébániánk hiveit őszinte öröm és büszkeség töltötte be. Gyermekeink kicsiny szíve és lelke eltelt  a Megváltó Krisztussal, akit a szentmisében a kenyér és bor színe alatt először vehettek magukhoz.
Fehérbe öltözött elsőáldozóink örömtől, boldogságtól és büszekségtől sugárzó arccal álltak a hívek előtt,  szavalataikkal, az áldozati adományok átadásával, imáikkal és énekeikkel pedig dicsőítették és áldották a Szentháromság Egy Istent.
Imádkozzunk elsőáldozóinkért és szüleikért, hogy tudjanak mindig hűek maradni Krisztushoz és Egyházához!

ÚRNAPI KÖRMENET 2008.

Az Úrnapi körmenetet május 25-én, a vasárnapi szentmise végeztével tartottuk meg nagyszámú hívő, közöttük sok hittanos gyermek és az elsőáldozók részvételével.
A körmenet a templomból indult, és érintette a kápolnát, valamint a templomudvarunkban gyönyörűen feldíszített alkalmi oltárokat.
A hagyományoknak megfelelően az Oltáriszentség előtt idén is   virágszirmokat szórtak a gyermekek.
Az ünnepi körmenetben, amely a küzdő Egyháznak Krisztussal a végcél felé tartó zarándokútját jelképezi, az Egyház áldásában részesíti a jelenlevőket és az egész világot, ugyanakkor emlékezteti a híveket, hogy életükkel élő példát és áldásforrást kell mutatniuk a világ számára.
Képek az eseményről...

SZENT ORBÁN-NAPI BÚCSÚ 2008.

Templomunkban - amelyet Szent Orbán pápa, a szőlőskertek és gyümölcsösök védőszentje tiszteletére szenteltek - május 24-én és 25-én szentmisével ünnepeltük a búcsút.
A május 24-én bemutatott szentmisén a helyi önkormányzat képviselői is jelen voltak, a 25-ei szentmisét pedig a városi nyugdíjasegyesület Miskolci Diána vezette vegyeskarának énekszolgálata és fellépése tette renhagyóvá és emlékezetessé.
Szent Orbán – könyörögj érettünk!
Képek az eseményről...

Vissza